مقاله دانلود پایان نامه -تحلیل انعطاف پذیری مالی

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی

همان گونه که قبلاً نیز اظهار گردید، ساختار سرمایه از ترکیب بهینه بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت ها تعیین می گردد. این ساز و کار بایستی به گونه ای ترسیم گردد که بتواند غایت همه شرکتها را که همان حدّاکثرسازی ارزش می باشد، خلق کند. اما پیگیری هدف مذکور هرچند که در نظر اول ساده و دلپسند می آید؛ اما این هدف نمی تواند رهنمودی کاربردی و مفید واقع گردد. در واقع مسأله ی اصلی این می باشد که مدیران مالی چگونه این کار را انجام دهند ،  علی رغم این، در شرایط تحول پذیر امروزی شرکتی می تواند صاحبان اصلی خودسهامداران را از سود بیشتر برخوردار کند که بتواند به بهترین طریق ممکن از عهده مدیریت سرمایه تهیه و مصارف سرمایه  برآید. تحقق این مهم، مدیران مالی را مجاب می کند که با در نظر داشتن پارامترهای کمی موجود در صورت های مالی به خصوص سودآوری، نقدینگی، فروش، سود عملیاتی و فرصت های رشد آتی و نیز متغیرهای کیفی حاکم بر عملکرد شرکت ها مانند نوع صنعت، دیدگاه عمومی و ترکیب مالکیت، بتوانند بهترین ترکیب بهینه سرمایه را خلق کنند(شریعت پناهی،1376،ص25).

پژوهش پیمایشی دیوید اسکات و دانا جانسون [1]( 1982 ) نشان دهنده آن می باشد که تصمیمات تأمین مالی از اهمیت زیادی برخوردار بوده می باشد و مدیران مالی به بعضی از متغیرها مانند تجزیه و تحلیل های داخلی به دلیل رعایت اصل تطابق ضریب بیشتری می دهند؛ مع الوصف هنگام تعیین ساختار سرمایه مطلوب به متوسط صنعت نیز توجه می کنند. عقیده بر این می باشد که در تأمین مالی، یک سلسله مراتب مبتنی بر سلسله مراتب قدرت  منابع داخلی بهره گیری می گردد که این امر از طریق جریانهای نقدی ایجاد می گردد و پس از آن تحت تأثیر منابع خارجی یعنی اوراق قرضه و در نهایت سهام عادی قرار می گیرند هم چنین ویل برشت( 1989 ) [2]معتقدندکه اکثر مدیران مالی در آمریکا به جای تلفیقی از بدهی و سهام به مقصود تأمین مالی از تئوری سلسله مراتب بهره گیری می کنند. با وجود این ریسک ناشی از اهرم تقریباً در کنترل مدیریت می باشد. به عنوان مثال در صورت مساعد بودن شرایط بازارهای مالی، اندازه بدهی در ساختار سرمایه افزایش خواهد پیدا نمود(سینایی،رضائیان،1386،ص129).

[1] .Daivid Scott& Danny Johnson,1982

[2] .Will Bercht,1989

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری