مقاله دانلود پایان نامه-تحلیل پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال 2009 چاپ گردیده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده می باشد وجود ارتباط مثبت و معنادار بین تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران (یا افزایش ان ) نهادی و بازده دارایی ها تایید شده می باشد آنها وقتی سرمایه گذارلن حقوقی(نهادی ) را به دو گروه حساس و غیر حساس تقسیم کردند پی بردند که سهامداران با ثبات هر گروه تاثیر مثبتی روی عملکرد شرکت دارند در گروه اول این تاثیر نسبت به گروه اول بیشتر بود از طرف دیگر کورنت و دیگران در سال 2007 سرمایه گذاران حقوقی را به دو گروه حساس و غیر حساس تقسیم کردند که آنها نشان دادند که برای یک نمونه 100 تایی از شرکت ها یک ارتباط مهمی بین بازده جریان نقدی شرکت از یک طرف و  نسبت سهامداری و تعداد سرمایه گذاران حقوقی فعال از طرف دیگر هست . بوژراج و سنگوپتا 2003 ،ارتباطی بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و و نرخ بالای اوراق و هزینهانتشار اوراق جدید پیدا کردند مکانیسم های حاکمیت شرکتی می توانند خطر کوتاهی را توسط حذف هزینه های نمایندگی و نظارت بر عملکرد مدیریت  نشان دادند که شرکت های با سهم مالکیت حقوقی بازده زیاد و نرخ کم هزینه  روی اوراق منتشرشده جدید دارند.

 

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم

بین ثبات سهامداران شرکت ومعیار کیوی توبین در بازار سرمایه ایران ارتباط هست .

با ازمون فرضیه بالا که بوسیله متغیرهای سه فرضیه فرعی انجام گرفته می باشد ، وجود ارتباط معنادار بین ثبات سهامداران و معیار کیوی توبین  تایید نمی گردد.

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال 2009 چاپ گردیده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده می باشد وجود ارتباط مثبت و معنادار بین ثبات سهامداران نهادی و کیوی توبین  تایید شده می باشد.

فاما و جنسون (1985)  نشان می دهند که سهامداران غیر متنوع (متمرکز) می توانند قوانین تصمیماتی متفاوتی را متناسب با سهامداران ریز بکارگیرند. مکانیسم های حاکمیتی می تواند ریسک قصور(کوتاهی) را ، بوسیله کاهش دادن هزینه های نمایندگی و نظارت بر عملکرد مدیریت و کاهش اطلاعات نامتقارن بین شرکت و قرض دهندگان ، کاهش دهد.آنها پیدا کردند که شرکتهایی که مالکیت حقوقی بزرگتری دارند و کنترل خارجی قوی تری روی هیئت مدیره دارند از نرخ بالاتر و بازده هی کمتر روی اوراق های جدید انتشاریافته لذت می برند. با وجود این مالکیت حقوقی متمرکز یک تاثیر معکوس روی بازده و نرخ دارد.

اشلیفر و ویشنی (1986) بحث می کنند که سهامداران حقوقی بطور ذاتی مشتاق به نظارت عملکرد شرکت هستند چراکه آنها منافع زیادی از نظارت می برند و از قدرت رأی بزرگتری که به آنها اجازه می دهد که فعالیت ها را اصلاح کنند لذت می برند.

وضعیت فرضیه فرعی چهارم : بین پافشاری(پایداری) سهامداران و کیوی توبین ارتباط هست .

ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود و بازده واقعی سهام (0.223-)می باشد که این عدد در سطح خطای  5% ارتباط معناداری را بین دو متغیر نشان نمی دهد . باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig بیشتر از (05/0 )می باشد در سطح اطمینان( 95 % ) فرض H0 پذیرفته می گردد  فرض H1  رد می گردد  و به بیانی دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی گردد . همچنین ضریب تعیین تعدیل شده  با مقدار030/0،نشان می دهد که 3 %از تغییرات معیار کیوی توبین  به پافشاری سهامداران می باشد .پس با در نظر داشتن موارد تصریح شده در بالا نتیجه می گیریم که ارتباط منفی دارای معناداری در سطح اطمینان 0.95 نمی باشد و فرضیه رد می گردد .

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال 2009 چاپ گردیده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده می باشد وجود ارتباط مثبت و معنادار بین پافشاری(پایداری) سهامداران نهادی و کیوی توبین  تایید شده می باشد

مک کونل و سرواس 1990 ، یک ارتباط مثبت مهمی بین کیوی توبین و سهم مالکیت پیدا کردند  ووید که 2002 پیدا نمود که کیوی توبین بطور مثبت (منفی) با سهم مالکیت وجوه بازنشستگی خصوصی (عمومی) مرتبط می باشد.

وضعیت فرضیه فرعی پنجم :  بین تعداد دوره های مالکیت سهامداران و کیوی توبین ارتباط هست .

ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود و بازده واقعی سهام (0.176-)می باشد که این عدد در سطح خطای  5% ارتباط معناداری را بین دو متغیر نشان نمی دهد . باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig بیشتر از (05/0 )می باشد در سطح اطمینان( 95 % ) فرض H0 پذیرفته می گردد  فرض H1  رد می گردد  و به بیانی دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی گردد .  همچنین ضریب تعیین تعدیل شده  با مقدار011/0،نشان می دهد که 1.1 %از تغییرات معیار کیوی توبین  به تعداد دوره های مالکیت سهامداران می باشد .پس با در نظر داشتن موارد تصریح شده در بالا نتیجه می گیریم که ارتباط منفی دارای معناداری در سطح اطمینان 0.95 نمی باشد و فرضیه رد می گردد .

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال 2009 چاپ گردیده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده می باشد وجود ارتباط مثبت و معنادار بین تعداد دوره های مالکیت سهامداران نهادی و کیوی توبین  تایید شده می باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری