دانلود پایان نامه-کاهش هزینه های کنترلی و هزینه های نمایندگی

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد مالی شرکت :

روشهای محاسبه عملکرد مالی شرکتها متنوع می باشد اما مواردی که در این پژوهش مورد نظر می باشد محاسبه :

1 – بازده داراییها [1]  :

 

2 – بازده حقوق صاحبان سهام [2]   :

 

3 – کیوی توبین [3]  :

 

 

7-3 متغیرهای مستقل

ثبات سهامداران  : حفظ یا عدم حفظ مالکیت سهامداران را در اصطلاح ثبات سهامداران تعریف می کنند بطوریکه با مطالعه تغییرات اندازه نسبت مالکیت در طول زمان، سهامداران دارای ثبات از سهامداران بی ثبات تفکیک می شوند،  که توسط معیارهای زیر در این پژوهش اندازه گیری شده می باشد:

الف ) دوره های حفظ نسبت مالکیت و افزایش آن: که از شمارش تعداد دوره هایی که سهامدار اندازه سهام خود را در شرکت حفظ و یا آن را افزایش می دهد .

( ارتباط 1-3)

: درصد سهم مالکیت سهامدار در دروره جاری (جدید)

:         درصد سهم مالکیت سهامدار در دوره قبلی( قدیمی )

ب )دوره های مالکیت سهامدار: که از شمارش تعداد دوره هایی که سهامدار حداقل بیشتر از صفر درصد سهام شرکت را در اختیار دارد ( در واقع سهامدار شرکت به شمار می رود ).

Bxt  0                                                                                                                                                       (ارتباط 2-3)                                                                                                       

Bxt                   : تعداد دوره های مالکیت سهامدار

ج )پایداری ( پافشاری ) سهامدار: که از نسبت متوسط درصد مالکیت سهامدار به انحراف استاندارد درصد مالکیت حاصل می گردد که هدف از این متغیر مطالعه پراکندگی و شدت تغییرات درصد مالکیت سهامدار می باشد(الیاس الیاسیانی و جینگی جیا،2010 ، 606).

Axt=        (ارتباط 3-3)

Axt  : پایداری مالکیت سهامدار x   در زمان t

E(x)  : میانگین سهم مالکیت سهامدار در زمان t

: انحراف استاندار سهم مالکیت سهامدار در زمان t

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

8-3 متغیرهای کنترلی

1 – اندازه شرکت : که از لگاریتم طبیعی مجموع داراییها به عنوان نماینده اندازه شرکت بهره گیری می کنیم .

(ارتباط 4-3)                                       Firm size = Log ( book value of total asset

 

2- اهرم مالی شرکت : که از نسبت بدهیهای بلند مدت به مجموع داراییها به عنوان نماینده اهرم ها بهره گیری می کنیم .

Leverage = total debt / total assets  (ارتباط 5-3)

 

[1]. ROA

[2]. ROE

[3]. Tobin’s Q

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری