محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار-دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

روش جریان نقدی تنزیل شده2

مایرون گوردن3 (1997) با بهره گیری از توجه سرمایه ای کردن سود سهام، الگویی برای ارزشیابی سهام ارائه نمود که بر فرضیه های زیر بنا شده می باشد :

1_ سود انباشته معرف تنها منبع مالی شرکت می باشد .

2_ نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت ثابت می باشد .

3_ اندازه رشد شرکت، محصول نسبت انباشت سود و نرخ بازده آن می باشد .

4_ شرکت دارای تداوم فعالیت می باشد .

5_ مالیات وجود ندارد .

گوردن الگوی نخستینش را برای مقصود کردن ریسک عدم اطمینان مورد تجدید نظر قرار داد . این بازنگری بر این پیش فرض استوار گردید که بیشتر بودن سود سهام در آینده به منزله بزرگ بودن ریسک و عدم اطمینانی می باشد که آن را احاطه کرده می باشد . پس نرخهای تنزیل قابل اعمال برای سود سهام با گذشت زمان افزایش خواهد پیدا نمود . با در نظر داشتن مطالب بالا Ks برابراست با :

که در آن :

: سود نقدی هر سهم

: D(1+g)

p0: قیمت هر سهم

g :نرخ رشد سود سهام

در این روش محاسبه D/P ساده می باشد، لیکن بدست آوردن g دشوار می باشد . نرخ رشدg  را می توان از روشهای زیر بدست آورد :

الف) اگر نرخ رشد سود سهام در گذشته به گونه متعارف بوده می باشد و سرمایه گذاران انتظار داشته باشند که طریقه در آینده ادامه داشته باشد، در این صورت g بر اساس نرخ رشد گذشته تعیین می گردد، یعنی نرخ رشد ثابت برای شرکت در نظر گرفته گردد و فرض گردد که در آینده این نرخ تغییر نمی کند.

ب) اگر نسبت انباشت سود و بازده ویژه به نسبت پایدار باشد،آنگاه حاصلضرب نسبت انباشت سود در بازده ارزش ویژه را می توان برای محاسبه نرخ رشد مورد انتظار بهره گیری نمود :

سود خالص همان سال/ سود تقسیم نشده در هر سال = نسبت انباشت سود

حقوق صاحبان/ سهام سود خالص ROE=

نسبت انباشت سود×  g = ROE

الزامات الگوی گوردن :

  • اگر نرخ بازده شرکت بزرگتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد کاهش نسبت سود پرداختنی موجب افزایش قیمت هر سهم خواهد گردید .
  • اگر نرخ بازده شرکت برابر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد، تغییر در نسبت سود پرداختنی تأثیری بر قیمت نخواهد داشت .
  • اگر نرخ بازده شرکت، کوچکتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد نسبت سود پرداختنی موجب کاهش قیمت هر سهم خواهد گردید .

 

 

 

  1. 2. DCF
  2. 3. 1997

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری