دانلود پایان نامه

فشار بر منابع مالی دولتی به وضوح قابل مشاهده است. اما مهم این است که سهم این آموزش عالی غیردولتی و در نهایت گسترش آن و این که نحوهی مشارکت بخش غیردولتی در آموزش عالی کشور ما از چه قسم باشد، به روشنی تعیین گردد و محوریت آموزش عالی دولتی به معنای اعمال قدرت و شرایط شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی و تحت پوشش قرار دادن بخش عمدهی دانشجویان کشور حفظ شود (دبیرخانهی شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1375).
اشکال آموزش عالی خصوصی در ایران عبارتند از:
موسساتی که هزینهی کامل خود را از استفادهکنندگانی نظیر دانشجویان یا کارفرمایان تامین میکنند؛ اما تحت نظر برنامهریزیهای دانشگاههای دولتی ارائه میشوند، مانند دانشگاههای غیرانتفاعی و آزاد؛
شکل میانهای از خصوصی سازی که در آن دولت با اهداف غیرانتفاعی


دیدگاهتان را بنویسید