مقاله رایگان با موضوع آموزش عالی، انقلاب فرهنگی، دانشگاهها، دانشگاههای دولتی

فشار بر منابع مالی دولتی به وضوح قابل مشاهده است. اما مهم این است که سهم این آموزش عالی غیردولتی و در نهایت گسترش آن و این که نحوهی مشارکت بخش غیردولتی در آموزش عالی کشور ما از چه قسم باشد، به روشنی تعیین گردد و محوریت آموزش عالی دولتی به معنای اعمال قدرت و شرایط شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی و تحت پوشش قرار دادن بخش عمدهی دانشجویان کشور حفظ شود (دبیرخانهی شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1375).
اشکال آموزش عالی خصوصی در ایران عبارتند از:
موسساتی که هزینهی کامل خود را از استفادهکنندگانی نظیر دانشجویان یا کارفرمایان تامین میکنند؛ اما تحت نظر برنامهریزیهای دانشگاههای دولتی ارائه میشوند، مانند دانشگاههای غیرانتفاعی و آزاد؛
شکل میانهای از خصوصی سازی که در آن دولت با اهداف غیرانتفاعی