منابع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، قانون مجازات، مجازات اسلامی، فرهنگ اصطلاحات

خوردن و کنترل ادرار و مدفوع قائل به وجوب دیه‌ی کامل شده‌اند در حالی که این منافع متعلق به اعضای داخلی بدن هستند. همچنین یکی از دلایلی که فقهاء برای تعلق دیه‌یکامل به اعضا مطرح می‌کنند، این است که در جنایت بر آن عضو خطر مرگ مجنی علیه وجود داشته باشد و بدیهی است که جنایت بر اعضای داخلی بدن همانطور که ماوردی به آن تصریح کرده است به نسبت اعضای ظاهری خطر بیشتری در سلب حیات انسان دارد.
در ماده‌ی ۵۶۳ قانون مجازات جدید نیز، با توجه به قاعده مشهور دیه‌ی اعضای زوج و فرد برای اعضای داخلی بدن دیه‌ی کامل مقرر شده است.
همچنین، عبد العزیز بن عبد الرزاق الغدیان، قاضی دادگاه عمومی در استان خُبَر عربستان، ضمن یک جدول برای اعضای داخلی بدن قائل به دیه‌ی کامل شده است؛ مانند مسیر ادرار، مسیر مدفوع، کبد، مثانه، قلب، نای، مری، پانکراس، روده‌ی کوچک، روده‌ی بزرگ، دیافراگم، طحال، معده، رحم، لوزه‌ها، کیسه صفرا، اثنی عشر، غده پرستات، کلیه‌ها، ریه‌ها، غدد فوق کلیوی، تخمدان‌ها، میزنای. او در این جدول دیه‌ی اعضا، منافع و جراحت‌ها را براساس احادیث نبوی و برخی قواعد مربوط به دیات اعضا تعیین کرده است، از جمله‌ی این قواعد قاعده‌ی دیه‌ی اعضای زوج و فرد و این قاعده است که بیان می‌کند هر عضوی که مقصود از آن جمال باشد اگر جنایت منجر به از بین رفتن جمال آن عضو شود، دیه‌ی کامل واجب می‌شود و هر عضوی که مقصود از آن منفعت باشد اگر جنایت منفعت آن را از بین ببرد، دیه‌ی کامل واجب می‌گردد.۴۸۰
فهرست منابع و مآخذ
قرآن کریم
منابع فارسی
اخوت، محمد علی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات)، تهران، صابریون، چاپ اول، ۱۳۸۵ ش.
زاهدی، عاطفه، قانون مجازات اسلامی، بی جا، انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
زراعت، عباس،شرح قانون مجازات اسلامی (بخش دیات)، بی جا، بی نا، چاپ دوم،۱۳۸۰ ش.
صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی (۱) جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی)، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴.
گرجی، ابو القاسم،دیات، تهران، مؤسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۲ ش.
مردوخی، رشاد، فرهنگ اصطلاحات علوم پزشکی، برگرفته از فرهنگ اصطلاحات علمی و فنی مگ گروهیل، تهران، نشر نی، چاپ اول، ۱۳۷۵ ش.
ولیدی، محمد صالح، بایستههای حقوق جزای عمومی(۳-۲-۱)، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول ۱۳۸۸ ش.
همدانی، گِلِن، مرتن، کتاب مقدّس عهد عتیق و جدید، تهران، اساطیر، چاپ اول، ۱۳۸۰ ش.
کتب تفسیر قرآن و آیات الأحکام (اهل سنت)
ابن عربی، أبو بکر محمد بن عبدالله بن محمد المعافری، أحکام القرآن، بیروت، لبنان، دار الکتب العلمیه،الطبعه الثالثه، ۱۴۲۴ هـ، ۲۰۰۳ م.
ابن کثیر، عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر،تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الکتب العلمیه، الطبعهالأولى، ۱۴۱۹هـ.
خرم دل، مصطفی، تفسیر نور، تهران، نشر احسان، چاپ چهارم، ۱۳۸۴ ش.
مخلوف، حسنین محمد،صفوه البیان لمعانی القرآن، بی جا، بی نا، ۱۴۰۲ هـ، ۱۹۸۲ م.
کتب حدیث اهل سنت
ابن أبی شیبه، أبو بکر، المصنف فی الأحادیث والآثار، الریاض، مکتبه الرشد،الطبعهالأولى،۱۴۰۹هـ.
ابن المبارک، أبو عبد الرحمن عبد الله،الزهد والرقائق، بیروت، دار الکتب العلمیه، بی تا.
ابن حِبَّان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، بیروت، مؤسسه الرساله،الطبعهالثانیه، ۱۴۱۴ هـ، ۱۹۹۳م.
ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه، بی جا، دار إحیاء الکتب العربیه، بی تا.
ابو داود، سلیمان بن اشعث، سنن أبی داود، صیدا، بیروت، المکتبه العصریه، بی تا.
أبو نعیم الأصبهانی، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران، حلیه الأولیاء وطبقات الأصفیاء، مصر، السعاده، ۱۳۹۴هـ، ۱۹۷۴م.
الألبانی، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدینبن الحاج، إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل، بیروت، المکتب الإسلامی،الطبعهالثانیه،۱۴۰۵ هـ، ۱۹۸۵م.
همو،صحیح و ضعیف سنن ابن ماجه، بی جا، بی نا، بی تا.
همو،صحیح و ضعیف سنن النسائی، بی جا، بی نا، بی تا.
همو،صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، بی جا، المکتب الإسلامی، بی تا.
همو، صحیح وضعیف سنن الترمذی، بی جا، بی نا، بی تا.
البُخاری، أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیره، الأدب المفرد بالتعلیقات، الریاض، مکتبه المعارف للنشر والتوزیع،الطبعهالأولى،۱۴۱۹ هـ، ۱۹۹۸ م.
همو، صحیح البخاری، بی جا، دار طوق النجاه،الطبعهالأولى،۱۴۲۲ هـ.
البغوی، الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء، شرح السنه، دمشق، بیروت، المکتب الإسلامی،الطبعهالثانیه،۱۴۰۳هـ، ۱۹۸۳م.
البیهقی، أحمد بن الحسین بن علی بن موسى، السنن الصغیر، کراتشی، باکستان، جامعه الدراسات الإسلامیه،الطبعهالأولى،۱۴۱۰هـ، ۱۹۸۹م.
همو،السنن الکبرى، بیروت، دار الکتب العلمیه،الطبعهالثالثه، ۱۴۲۴ هـ، ۲۰۰۳ م.
التبریزی، محمد بن عبد الله، مشکاه المصابیح، بیروت، المکتب الإسلامی،الطبعهالثالثه،۱۹۸۵ م.
الترمذی، محمد بن عیسى بن سَوْره بن موسى بن الضحاک، سنن الترمذی، مصر، شرکهمکتبه ومطبعه مصطفى البابی الحلبی،الطبعهالثانیه،۱۳۹۵ هـ، ۱۹۷۵م.
الدارقطنی، أبو الحسن علی بن عمر بن أحمد،سنن الدارقطنی، بیروت، مؤسسه الرساله،الطبعهالأولى، ۱۴۲۴ هـ، ۲۰۰۴ م.
الشوکانی، محمد بن علی، نیل الأوطار، مصر، دار الحدیث،الطبعهالأولى،۱۴۱۳ هـ، ۱۹۹۳م.
الصنعانی، أبو بکر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیری الیمانی، المصنف، بیروت، المکتب الإسلامی، الطبعهالثانیه،۱۴۰۳هـ.
القاضی عیاض، ابو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبی السبتی،مشارق الأنوار على صحاح الآثار، بی جا،المکتبه العتیقه ودار التراث، بی تا.
مسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشیری النیشابوری، صحیح مسلم،بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی تا.
النَّسائی، أبو عبد الرحمن، السنن الکبری، بیروت، مؤسسه الرساله،الطبعهالأولى،۱۴۲۱ هـ، ۲۰۰۱ م.
همو، سنن النسائی، حلب، مکتب المطبوعات الإسلامیه،الطبعهالثانیه،۱۴۰۶ هـ، ۱۹۸۶ م.
کتب فقه مذاهب اربعه
ابن الحاجب،جمال الدین أبو عمروعثمان بن عمر بن أبی بکر، جامع الأمهات، بی جا، بی نا، بی تا.
ابن تیمیه، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، المحرر، الریاض،مکتبه المعارف،الطبعهالثانیه،۱۴۰۴هـ، ۱۹۸۴مـ.
ابن جبرین، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله،شرح أخصر المختصرات، دروس صوتیه قام بتفریغها موقع الشبکه الإسلامیه.
ابن جزی الکلبی، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، القوانین الفقهیه، بی جا، بی نا، بی تا.
ابن رشد، ابو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، بی جا، دار الغرب الإسلامی،الطبعهالأولى،۱۴۰۸ هـ، ۱۹۸۸ م.
همو، بدایه المجتهد ونهایه المقتصد، القاهره، دار الحدیث، ۱۴۲۵ هـ، ۲۰۰۴ م.
ابن ضویان، إبراهیم بن محمد بن سالم، منار السبیل، بی جا، المکتب الإسلامی،الطبعهالسابعه،۱۴۰۹ هـ، ۱۹۸۹م.
ابن عابدین،محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین،رد المحتار على الدر المختار، بیروت، دار الفکر،الطبعهالثانیه، ۱۴۱۲ هـ، ۱۹۹۲م.
ابن عابدین، محمد علاء الدین بن محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین، قره عین الأخیار لتکمله رد المحتار علی «الدر المختار شرح تنویر الأبصار»، بیروت، دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع، بی تا.
ابن عبد البر،یوسف بن عبد الله بن محمد، الکافی فی فقه أهل المدینه،الریاض، مکتبه الریاضالحدیثه،الطبعهالثانیه، ۱۴۰۰هـ،۱۹۸۰ م.
ابن فوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله، الملخص الفقهی، الریاض، دار العاصمه،الطبعهالأولى،۱۴۲۳هـ.
ابن قدامه، موفق الدین أبی محمد عبد الله بن أحمد، الکافی فی الفقه الامام احمد، بی جا، دار الکتب العلمیه،الطبعهالأولى،۱۴۱۴ هـ، ۱۹۹۴ م.
ابن مفلح، شمس الدین محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، الفروع و تصحیح الفروع، بی جا، مؤسسه الرساله،الطبعهالأولى، ۱۴۲۴ هـ، ۲۰۰۳ م.
ابن مفلح،برهان الدین إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد،المبدع فی شرح المقنع، بیروت، دار الکتب العلمیه،الطبعهالأولى،۱۴۱۸ هـ،۱۹۹۷ م.
ابن منذر، أبو بکر محمد بن إبراهیم، الإقناع، بی جا،بی نا،الطبعهالأولى،۱۴۰۸ هـ.
ابن مودود، عبد الله بن محمود، الاختیار لتعلیل المختار، القاهره،مطبعه الحلبی، ۱۳۵۶ هـ، ۱۹۳۷ م.
ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بی جا، دار الکتاب الإسلامی، الطبعهالثانیه،بی تا.
ابن همام، کمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسی، فتح القدیر، بی جا، دار الفکر، بی تا.
أبو محمد، عبد الوهاب بن علی بن نصر الثعلبی البغدادی المالکی، التلقین فی الفقه المالکی، بی جا، دار الکتب العلمیه،الطبعهالأولى،۱۴۲۵هـ، ۲۰۰۴م.
الأزهری، صالح بن عبد السمیع، الثمر الدانی شرح رساله ابن أبی زید القیروانی، بیروت، المکتبه الثقافیه، بی تا.
الأنصاری، زکریا بن محمد بن زکریا، أسنى المطالب فی شرح روض الطالب،دار الکتاب الإسلامی، بی جا، بی تا.
همو، الغرر البهیه فی شرح البهجه الوردیه، بی جا، المطبعه المیمنیه، بی تا.
همو، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، بی جا، دار الفکر، ۱۴۱۴ هـ،۱۹۹۴م.
البابرتی، محمد بن محمد بن محمود،العنایه شرح الهدایه، بی جا، دار الفکر، بی تا.
البُجَیْرَمِیّ، سلیمان بن محمد بن عمر،تحفه الحبیب على شرح الخطیب، بی جا، دار الفکر، ۱۴۱۵ هـ،۱۹۹۵م.
البعلی، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد،کشف المخدرات، لبنان، بیروت، دار البشائر الإسلامیه،الطبعهالأولى،۱۴۲۳ هـ، ۲۰۰۲م.
البهوتى، منصور بن یونس بن إدریس، الروض المربع شرح زاد المستقنع، بی جا، دار المؤید – مؤسسه الرساله، بی تا.
همو، دقائق أولی النهى، بی جا، عالم الکتب،الطبعهالأولى،۱۴۱۴ هـ،۱۹۹۳م.
همو،کشاف القناع عن متن الإقناع، بی جا، دار الکتب العلمیه، بی تا.
الجمل،سلیمان بن عمر بن منصور،حاشیه الجمل، بی جا، دار الفکر، بی تا.
الجوینی، عبد الملک بن عبد الله بن یوسف بن محمد، نهایه المطلب فی درایه المذهب، بی جا، دار المنهاج،الطبعهالأولى،۱۴۲۸ هـ،۲۰۰۷م.
الحجاوی، شرف الدین أبو النجا موسى بن أحمد، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، بیروت،دار المعرفه، بی تا.
الحداد، أبو بکر بن علی بن محمد، الجوهره النیره، بی جا، المطبعه الخیریه،الطبعهالأولى، ۱۳۲۲ هـ.
الحصنی، تقی الدین أبو بکر بن محمد،کفایه الأخیار فی حل غایه الإختصار،دمشق، دار الخیر،الطبعهالأولى،۱۹۹۴م.
الخرشی، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خلیل، بیروت،دار الفکر، بی تا.
داماد أفندی، عبد الرحمن بن محمد شیخی