منبع تحقیق رشته حقوق درباره حقوق بین الملل

نمایند. مذاکرات این اجلاس این شائبه را دامن زد که نمایندگان کشورها دست به مانور می زنند تا مواضع قدرت خود را تحکیم کنند و یا اینکه فرصت و موقعیت جدیدی برای دستیابی به برتری در جنگ پایان ناپذیر سیاسی و اقتصادی به دست آوردند. تمام این مسائل باعث شد که رسیدن به هر گونه توافق معنی داری غیر ممکن شود. چرا که هر کشوری سعی می کند زاویه ای برای تامین منافع خود بیاید و بندهایی برای فرار و مستثنی کردن خود در توافقنامه بگنجاند. در نتیجه فرآیند مذ اکرات کپنهاگ، توافقات به دست آمده از سوی سازمان های فعال در زمینه محیط زیست با واکنش منفی روبرو شد. گروه 77 متشکل از 130 کشور در حال توسعه توافقنامه پایانی نشست کپنهاگ را بدترین توافق نامه در طول تاریخ توصیف کرد. سازمان غیردولتی موسوم به دوستان زمین اعلام کرد بیانیه پایانی اجلاس، فاجعه ای برای کشورهای فقیر است. دبیر کل گروه صلح سبز در این باره به طنز گفت: این توافق نامه به سازمان ملل اجازه می دهد سوراخ های لایه ازون را با هواپیمای مخصوص رییس جمهوری آمریکا پیدا کند. شکست کنفرانس سازمان ملل درباره تغییرات جوی گواه این امر است که کشورهای شمال با نفوذ گسترده درسازمان های بین المللی و تعریف قواعد دلخواه خود برای نظام بین الملل سعی دارند سیاست های سرمایه داری خود را مشروعیت بین المللی بخشیده و نهادهای فراملی را در راستای اهداف خود هدایت کنند. در اجلاس کپنهاگ نیز اگرچه بحران محیط زیست فلسفه ی وجودی اجلاس بود، ولی منافع کشورهای شمال در اولویت بالاتری قرار داشت و منافع عینی کشورهای جنوب از حد سخنرانی وتبلیغ فراتر نرفت(پوراحمدی میبدی، پیشین،141).
در 16 ژوئیه 1945 عصر اتم آغاز گردید، بشر توانست اتم اورانیوم 235 رابشکافد وازآن درپزشکی، صنعت، کشاورزی، تحقیقات و… استفده کند. تعداد زیادی راکتورهای اتمی برای تولید انرژی الکتریسیته ساخته شد. با ازدیاد منابع تولید اشعه های یونیزان همراه با نزولات جوی رادیواکتیو ناشی از آزمایش سلاح های هسته ای احتمال تماس انسان با آنها افزایش یافت وبرسلامتی محیط زیست اثر نامطلوب گذاشت. قابلیت نفوذ اتم های رادیواکتیو خیلی زیاد است ومی تواند از هوا عبور کرده وضایعاتی در بافت های عمقی ایجاد کند. آلودگی خاک وآب های سطحی وزیرزمینی درنتیجه استخراج وفرایندهای تولید اورانیوم، دفع بی رویه زباله های هسته ای از راکتورهای اتمی وآلاینده های صنایع نظامی است که در دراز مدت صدمات جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد می کند. نفوذ تدریجی رادیوم226 به جویبارها ورودخانه ها و ورود آن به زنجیره غذایی موجب دگرگونی در ترکیب خون، سرطان خون وتغییر شکل استخوان ها می شود. آلودگی هسته ای ممکن است ناشی ازبکارگیری سلاح های اتمی، انجام آزمایشات هسته ای چه در خشکی وچه در عمق دریاهاست. که درمجموع برسلامت انسان ها، گیاهان وجانوران تأثیرمی گذارد( حسینی، 1381:112). به همین دلیل معاهدات وکنوانسیون های بین المللی متعددی برای کنترل این نوع از آلودگی وتخریب محیط زیست ایجاد شده است که در ذیل ما اشاره مختصری به سه نمونه ازآن می نماییم.
معاهده آنتارکتیک
این معاهده اولین معاهده ای است که درآن انجام انفجارهای هسته ای ممنوع شده است. این معاهده در اول دسامبر 1959 در واشنگتن به امضاء رسید ودر23 ژوئن 1961 لازم الاجرا گردید. در ماده5 این معاهده آمده است: بند1: هرگونه انفجار هسته ای در قطب جنوب ودفع مواد زائد رادیواکتیو درآن ممنوع است. دربند2 این ماده است؛ هرمعاهده دیگری که در آینده راجع به انفجارهای هسته ای ودفع زباله های هسته ای به امضاء برسد وهمه دولت های متعاهد به آن ملحق شوند، برمنطقه قطب جنوب نیزحاکم خواهد بود( حسینی، پیشین:116).
معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو،ماورای جو وزیر آب
این معاهده که در 5 اوت1963 در مسکو بین امریکا، بریتانیا، ایرلندشمالی، شوروی به امضاء رسید ودر دهم اکتبر همان سال لازم الاجراء شد. به موجب این معاهده طرفین انواع آزمایشات هسته ای به جز آزمایشات زیر زمینی را ممنوع اعلام کردند. در ماده یک این معاهده آمده است: هریک از طرفین این معاهده تعهد می کند که هرگونه آزمایش انفجار سلاح هسته ای یا انفجار هسته ای دیگر در هر محل صلاحیت یا کنترل خود ممنوع کند واز آن جلوگیری به عمل آورد. این محل ها عبارتند از:
در جو وماورای حدود آن شامل ماورای جو یا زیر آب، از جمله آب های سرزمینی یا دریاهای آزاد.
در هر محل دیگری که ذرات رادیو اکتیو حاصل از انفجار در خارج از منطقه تحت کنترل دولتی ایجاد شود( حسینی، پیشین:116).
کنوانسیون1972 لندن در خصوص تخلیه فضولات اتمی
درکنفرانس1972 لندن که به دعوت ایمکو تشکیل شد بود درباره مسائل مربوط به تخلیه فضولات اتمی ازطریق کشتی وهواپیما،بطورجامع بحث شد ودر دسامبر1972 در لندن کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی بوسیله تخلیه به تصویب رسید واز تاریخ30 اوت 1975 لازم الاجراشد. ماده یک این کنوانسیون مقرر می دارد که دولت های عضو باید به صورت فردی وجمعی، کنترل همه منابع آلودگی دریایی راتشویق کنند وبه ویژه خود رامعتقدسازند که جهت جلوگیری از آلودگی دریا توسط زایدات ومواد دیگری که به سلامت بشر آسیب می رسانند وبه منابع وحیات دریایی وتعادل محیط زیست وارد می کند یابرای بهره برداری های مشروع دیگران از دریا مزاحمت ایجاد می کنند، همه تدابیر عملی را بکار گیرند. متعاقب تصویب کنوانسیون 1972 لندن وکنوانسیون دریای آزاد1985، اعضای این دو
کنوانسیون از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستند که تعرفه هایی را برای پس ماندهایی که دفن آنها درآب ها غیر مجاز است وموارد مجاز ارائه دهند. براین اساس آژانس با همکاری سازمان های بین المللی دیگر، ویژگی هایی را درخصوص مواد غیر مجاز دفن آن درآب ها ارائه داد. اعضای کنوانسیون1972 لندن، طی موافقت نامه ای در شانزدهمین اجلاس در سال1993، دفع زباله های هسته ای در دریا را برای همیشه ممنوع ساختند.( حسینی، پیشین،121).
معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف واستفاده از جو خارجی شامل ماه واجرام آسمانی

این معاهده در تاریخ 27 ژانویه 1967منعقد ودر20 اکتبر همان سال لازم الاجرا شد. به موجب این معاهده دولت ها تعهد کرده اند که هیچ چیزی را که حامل سلاح اتمی باشد، درماه وسایر اجرام آسمانی یا ماورای جو قرار ندهند وهیچ سلاحی رانیز در این کرات یا ماورای جوآزمایش نکنند.درسال1974 نیز توافق دیگری بین امریکا وشوروی صورت گرفت که در هر آزمایش، سلاح بیش از150تن منفجر نشود. درسال های اخیر نیز توافق ضمنی بین قدرت های هسته ای مبنی برقطع آزمایشات، به عمل آمده است. آنچه به عنوان بهانه ای برای ممنوع نکردن همه جانبه آزمایش های هسته ای نقل شده، ممکن نبودن اثبات آزمایشات زیر زمینی است، زیرا آنچه درابتدا از چنین آزمایشاتی ناشی می شود یک زلزله است که می تواند به طور طبیعی صورت گرفته باشد. با این تفاوت که چنین آزمایشاتی پس از چندی اثرات مشخصی در سطح زمین ایجاد می کند که ازآثار زلزله های طبیعی متفاوت است(حسینی، پیشین: 117).
بخش دوم
{ ریزگردها }
مقدمه
مساله آلودگی های طبیعی یکی از معضلاتی است که اخیراً حقوق بین الملل را بصورت جدی به خود مشغول داشته است. از میان این نوع آلودگی ها که ادبیات حقوق بین الملل چندان با آن آشنا نیست، مساله گرد و غباری است که از یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر وارد می شود. این پدیده مشکلات بسیاری را برای سایر کشورها ایجاد می نماید و در راستای از بین بردن آثار آن ممکن است که هزینه های بسیاری را بر دولت ها تحمیل نماید.
ریزگرد، ذرات معلق کوچک اعم از جامد و مایعی است که در هوا یافت می شوند. درحقیقت این نوع از آلودگی هوا شامل هر نوع ماده شناور در هوا می شود. این ذرات و مواد شناور شامل گرد و غبار، دود و ذرات قابل رویت تا ذرات ریز میکرونی دیگر می شوند ذرات معلق گاهی بصورت ذرات قابل زیست مانند باکتری ها، جلبک ها، کپک ها و هاگ ها هستند وگاهی بصورت ذرات غیر زنده شامل موادی از جمله ترکیبات آلی، فلزات، گردوغبار ونمک های دریایی. محتوای این ذرات نیز از شن های درشت تا فلزات گوناگون، باتوجه به جغرافیای محل و مشخصات خاکها و محیط جغرافیایی را متغیرند. در علم آلودگی هوا گاهی تحت عنوان «آئروسل»از آنها یاد میشود(اسپیدینگ، 1371،22). مواد معلق بطور کلی یا از تجزیه و همپاشی تکه های بزرگ موادتشکیل می شوندویا از تراکم و تجمع ذرات کوچکتر شامل ملکول.
ذرات معلق از لحاظ ماهیت به دو دسته تقسیم میشوند :
ذرات گرد وغبار(Dust) با قطر کمتر از 10 میکرون:
این ذرات بدلیل قطر بسیار کوچک ،توسط جریان هوا در سرتاسر مجاری ریوی انسان پراکنده شده و مواد شیمیایی همراه خود را مستقیماً در آنجا پخش می نماید.
ذرات گرد وغبار(Dust) با قطر بیشتر از 10 میکرون:
این ذرات درسطح جدار بافتهای مخاطی تنفسی فوقانی ته نشین شده و توسط حرکات موجی شکل پرزهای مخاطی و توسط عکس العملهای تنفسی نظیر:سرفه و عطسه به بیرون رانده می شوند. دراین بخش ما ابتدا در فصل اول به چیستی، ماهیت وتعاریفی از ریزگردها می پردازیم. درفصل دوم علل پیدایش ریزگردها مورد بررسی قرار می گیرد ودرفصل آخر به آثار زیانبار ریزگردها می پردازیم.
فصل اول ریزگردها
ریزگرد، ذرات معلق کوچک اعم از جامد و مایعی است که در هوا یافت می شوند. درحقیقت این نوع از آلودگی هوا شامل هر نوع ماده شناور در هوا می شود. این ذرات و مواد شناور شامل گرد و غبار و دود و ذرات قابل رویت تا ذرات ریز میکرونی دیگر می شوند. محتوای این ذرات نیز از شنهای درشت تا فلزات گوناگون، باتوجه به جغرافیای محل و مشخصات خاکها و محیط جغرافیایی را متغیرند. در علم آلودگی هوا گاهی تحت عنوان «آئروسل» از آنها یاد می شود (اسپیدینگ، 1371، 22). و منظور از آن پراکنده شدن یک ماده جامد یا مایع در هوا است (اسپیدینگ،پیشین،23). پدیده های گردوغبار رخدادهای طبیعی هستند که بطور گسترده در نواحی خشک ونیمه خشک جهان،به ویژه در عرض های جنب حاره ای رخ می دهند.طوفان های گردوغبار درمناطق خشک ونیمه خشک به طور عمده متاثر از شرایط اقلیمی هستند(تگان ،2004). پدیده گرد و غبار یکی از بزرگترین مشکلات محیطی در نواحی مشخصی از جهان هست این در حالی است که بیشترین گرد و غبار موجود در جو با منشا ذرات ریزدانه اتفاق می افتند و این ذرات در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از فراوانی بالاتری برخوردار می باشند( طاووسی، 1389). گرد وغبار به عنوان یکی از آلاینده های محیط زیست می تواند تاثیرات مخربی بر محیط داشته باشد .از آنجایی که فراوانی این پدیده به ویژه با منشا برون مرزی پدید های جدید محسوب می شود و تاثیرات آن در چند سال اخیر بیشتر دیده شده به همین دلیل هنوز به تاثیرات همه جانبه آن پی برده نشده است . گردوغبار هواکه دراصطلاح هوا شناسی به آن Dust haze می گویند،ذرات خاک معلق درفضای نزدیک زمین است ودرنوع حاد آن کاهش شدید دید افقی، لغوپروازها، افزایش بارترافیکی، وازهمه مهمتر به خطرانداختن سلامت انسان ها وتشدید بیماری های تنفسی رامنجر می شود. در توزیع جهانی غبار از کمربند نام برده می شودکه این کمربند جغرافیایی درنیمکره شمالی واقع شده است واز شمال افریقا تا چین گسترده شده است.درخارج ازاین کمربند پوشش غبار کم است.بطورکلی منابع عمده غبار درسرزمین های کم ارتفاع وکم باران وبا بارش کمتراز250 میلیمتر سرچشمه می گیرد (وانگ، 2006). اکولوژیستها، سیستمهای ساده و کمتر پیچیده مانند نواحی بیابانی و نیمه بیابانی را حساستر و آسیب پذیر تر از سیستم های پیچیده می دانند. به دیگر سخن، سیستم های کمتر پی
چیده ناپایدار تر، آسیب پذیرتر و دارای آثار خارجی محسوستر در برابر هر تغییر جزئی اند. دستکاری های انسانی از طریق ساده کردن اکوسیستمهای تالابی، جنگلی و رودخانه ای موجود در مناطق بیابانی در کنار تغییرات اقلیم منجر به بروز برخی از مشکلات ازجمله گسترش پدیده ریزگردهامی شود. سالانه بین 0.5 تا 5 میلیارد تن ذرات معلق توسط توفان های گردوغباری به نقاط دیگر جهان منتقل می شود. بیش از70 درصد از توفان های گردوغباری به توفان هایی که ازبیابان های افریقا منشا می گیرد، نسبت داده می شود(پروسپرو ولمب،1025،2003).  منشاء افزایش این ریزگردها در هوا نیز گوناگون بوده و ممکن است منشأء طبیعی یا مصنوعی داشته باشند.( اسپیدینگ، پیشین،24). فعالیتهای انسانی نظیر کشاورزی تا فوران آتشفشان، کویر زایی، طوفان و نظایر آن را شامل می شود( بوتکین، 1382،463). ترکیبات کانی شناسی گردوغبار نیز متاثر از ویژگی زمین شناسی آنهاست(سینگر وهمکاران،44،2003).
غبار عبارت است از افزایش ذرات جامد معلق درجو به طوری که موجب تیرگی هوا شده ومیزان دید افقی یا دید عمودی کاهش یابد. جو زمین درتعامل دائم با خشکی ها وخشکی ها واقیانوس ها بوده وعملا ً جوپاک بدون محتوای ذرات معلق جامد وجود ندارد. لازمه تشکیل ابر وجود برخی ازاین ذرات درهواست. غبار مانند هر متغییر دیگری درجو اگر از محدوده ای فراتر رود یک حادثه غیرمترقبه جوی وخسارت زا وخطرناک خواهد بود(آسودار، 1390:1301).
براساس توافق سازمان هواشناسی جهانی هرگاه در ایستگاهی سرعت باد به 15 متر بر ثانیه تجاوز نماید ودید افقی به علت گردوغبار به کمتر از یک کیلومتر برسد طوفان گردوخاک گزارش می شود(بازرگان،1365:49).
طوفان گردوخاک عبارت است از بادی که مخصوص نواحی خشک ونیمه خشک بوده وبر اثر وزش آن، ابر متراکمی از گرد وغبار در فضا ایجاد می شود. تراکم این ابر غبارآلود آنقدر زیاد است که جلوی دید را کاملاً گرفته وارتفاع آن تا 3000 متر می رسد. در چنین حالتی در هر کیلومتر مکعب هوا، حدود4000 تن غبار وجود دارد(بوشر،1373:87).
شکل1- کمربند توزیع جهانی گردوغبار
براساس پروتکل WMO ، پدیده گردوغبار چهارنوع است:
غبار شناور: این غبارها در مسافتی بسیار دورتر از محل مشاهده شکل می گیرند وافق دید تا 10 کیلومتر بیشتر نیست.
طوفان غباری: بادهایی قوی بوده که با خود مقدار زیادی ذرات غبار بلند کرده وتوان دید بین200 تا 1000 مترکاهش می یابد.
طوفان غباری شدید: بادهای بسیار نیرومند با توان بلند کردن مقادیر زیاد ذرات غبار که توان دیدرا تاکمتر از200 مترکم می کند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

غبار وزشی: از نزدیک محل مشاهده برخاسته، توان دید بین یک تا10 متر کاهش می یابد(آسودار، پیشین،1301).
شکل2- فرایند تشکیل گردوغبار
فصل دوم علل پیدایش ریزگردها
مقدمه

پدیده بیابان زایی ناشی از دوعامل طبیعی وعامل انسانی است. وجود جریان های فوقانی گرادیان فشار هوا درسطح زمین وهمراهی خط ناپایدارسطوح فوقانی، فقر پوشش گیاهی منطقه، جهت غالب وزش باد درمنطقه، تغییر اقلیم وخشکسالی شدید وسست شدن خاک آن مناطق از عوامل مؤثر بر ایجاد گردوغبار می باشند.
پدیده گردوغبار در اثر فرسایش خاک که بسته به پوشش زمین ویا سرعت باد واندازه گیری ذرات خاک، مواد به سه صورت غلتان، جهشی،معلق جابجا می شوند. ذرات متوسط به صورت مجموعه ای از پرش ها به جلو حرکت می کنند این ذرات به هوا بلند شده ومعمولاً 4 برابر ارتفاعی که به هوا بلند می شوند به جلو رانده می شوند. اما ذرات بسیار ریز مانند سیلت ورس به علت سبک بودن تا ارتفاع زیادی از سطح زمین بلند شده ومدت زیادی در هوا به صورت معلق باقی مانده وپس از طی مسافت طولانی فرو می نشینند(علیجانی،1381:48). اثرات ریزگردها بخصوص در دوره های گرم سال ممکن است تا فاصله 4000 کیلومتری از منبع اصلی تداوم داشته وسبب بروز خسارات فراوانی در زمینه های کشاورزی، صنعتی، حمل ونقل وسیستم های مخابراتی گردد( امیدوار،1383:43)
مطالعات