منبع پایان نامه درمورد ، نبود،، کنیززاده، (طبری،1385،

نهضت خویش بود ( مدرسی : همان جا ).بر خلاف آنچه که طبری و برخی دیگر از مورخان اظهار داشته که : « عامل قیام زید بن علی را، تهمتی مالی می دانند که در حق او زده شد،یا برخورد توهین آمیز هشام با وی که او را کنیززاده خطاب کرد » (طبری،1385، ج 4251:10 ). چنین نبود، بلکه علت اصلی قیام او فراتر از این علل جزئی و زودگذر، باید همانا، در رفتارها و سیاست های نابجای بلند مدت امویان جستجو کرد.

4-1-2- اهداف قیام