نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه-دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مطالعه و تحلیل نقادانه شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از علم فلسفه می باشد که روش شناسی خوانده می گردد. وجود روش خاص برای هر فن و حتی بودن روش های مختلف در ادوار مختلف تاریخ یک فن، در این تلقی از روش شناسی می گنجد. مباحث روش شناسی بیشتر محصول این می باشد که معلوم نیست پژوهشگر چه می کند تا اینکه چه بایستی بکند(سروش،1372).

از دیدگاهی روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی می باشد که جستجوی علمی را رهبری می نماید. از این دیدگاه روش شناسی به عنوان شاخه ای از منطق و یا حتی فلسفه می باشد. دیدگاهی دیگر، روش شناسی را شاخه ای از علم می داند. پیش روی تالکوت پارسونز معتقد می باشد” روش شناسی در اصل با پژوهش های تجربی نظیر آمار،مورد کاوی، مصاحبه و غیره سروکار ندارد. بلکه به زمینه های کلی برای اعتبار کار علمی می باشد، پس روش شناسی نه دقیقاً یک رشته فلسفی و نه دقیقاً علمی می باشد”.

اگر از دیدگاههای مختلف بگذریم، روش شناسی فارغ از ابعاد فلسفی آن به مجموعه ای به هم پیوسته از قواعد و شیوه های معمول در یک رشته از دانش اطلاق می گردد و به گونه کلی می توان گفت:

  • اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاورد های قابل قبول و علمی می باشد.
  • بعضی روش شناسی را مبحثی نظری می دانند که با تعقل، منطق و فلسفه پیوسته می باشد و بعضی دیگر روش شناسی را فلسفه جدا دانسته اند و آن را رشته ای علمی می دانند.

یک محقق پس از انتخاب موضوع بایستی به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، پس هنگامی می توان در مورد روش مطالعه و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به بیانی دیگر، هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش پژوهش در نظر گرفته شده، یاری نماید.

در این فصل متدولوژی پژوهش را اظهار می کنیم. برای این کار آغاز به تشریح مسئله پژوهش و سپس فرضیه های پژوهش می پردازیم. در ادامه روش آزمون فرضیه ها، تعریف متغیر های پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری و سایر موضوعات مربوط  تشریح می گردد.

2-3فرضیات پژوهش

اظهار مسئله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می کندو تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد. از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسئله مطرح کنیم مسئله پر حجم می گردد، به گونه ای که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست. پس، مسئله هیچگاه به صورت علمی حل نخواهد گردید، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل گردد. فرضیه عبارت می باشد از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر،(تنها به این مقصود که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذیرفته می گردد. تأثیر فرضیه در پژوهش علمی عبارت می باشد از پیشنهاد تبیین هایی برای بعضی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگر (دلاور،علی،1375،ص 96).

فرضیه اول:

رشد و بقای شرکتها نیازمند سرمایه گذاری آنها و واکنش مثبت شرکتها پیش روی فرصتهای سرمایه گذاری می باشد، هرچه شرکتها توان سرمایه گذاری و واکنش سریع پیش روی این فرصتها را داشته باشند انتظار بر این می باشد که سریع تر از رقبای خود رشد کنند و بازار نیز نسبت به این رشد بی تفاوت نخواهد بود، لذا می توان چنین بیان نمود که شرکتهایی که دارای انعطاف پذیری بالایی هستند، این موضوع توسط سرمایه گذاران و سهامداران شرکت به صورت مثبت ارزیابی می گردد درنتیجه فرضیه اول پژوهش به صورت زیر اظهار می گردد.

1) ارزش نهایی انعطاف پذیری به گونه معنادار مثبت می باشد.

1-1)ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش فارکلند و وانگ به گونه معنادار مثبت می باشد.

2-1) ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش کلارک به گونه معنادار مثبت می باشد.

فرضیه دوم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کلارک[1](2010) نشان می دهد که شرکتهایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری بالاتری هستند تمایل بیشتری برای ذخیره ظرفیت بدهی خود برای سالهای آتی هستند در واقع شرکتهایی که دارای ارزش انعطاف پذیری بالایی هستند دارای نسبت اهرمی پایین تری هستند. دی آنجلو و وایتد،2010 [2] نیز اظهار می کنند که بین ظرفیت بدهی شرکتها و انعطاف پذیری ارتباط مستقیم هست و ازآنجایی که هرچه نسبت اهرمی پایین باشدظرفیت بدهی بالا می باشد لذا می توان چنین استناط نمود که انعطاف پذیری با نسبت اهرمی ارتباط معکوس دارد. اظهار[3] 2007 به نتایج مشابهی رسید که حاکی از آن می باشد که بین اهرم مالی و انعطاف پذیری ارتباط معکوس هست. پس فرضیه دوم به صورت زیر ارائه می گردد.

[1] .Clark, 2010

[2] . DeAngelo, and Whited (2010)

[3] . Soku Byoun,2007

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
  • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری