هدف حسابداری و گزارشگری مالی-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

رگرسیون سه متغیره با حضور متغیرتعدیل گر عینی بودن دارایی ، نشان می دهد که با افزودن متغیر عینی بودن دارایی رشد به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با کاهشی به اندازه 1.1% از 12.6% به 11.5%  رسید که این نتایج نشان دهنده این می باشد که متغیرتعدیل گر عینی بودن دارایی بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار نیست و نباید به مدل رگرسیونی اضافه گردد. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان بهره گیری از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به مقصود مطالعه استقلال خطاها از یکدیگر بهره گیری می گردد که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد  می گردد و می توان از رگرسیون بهره گیری نمود. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره   (10-4) 1.519  می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می گردد و می توان از رگرسیون بهره گیری نمود.

با در نظر داشتن نتایج به دست آمده،فرضیه اصلی پنجم  (عینی بودن دارایی ، بر روابط میان متغیر های کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ، تاثیر گذار می باشد) ، در سطح اطمینان 95% رد می گردد.

ضریب همبستگی مربوط به مدل کلی پژوهش برابر با 0.435 می باشد. این عدد در سطح خطای 5% ارتباط معنی داری را بین متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی  و متغیر های مستقل نشان می دهد. با در نظر داشتن خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می گردد و وجود همبستگی بین این متغیرها  تایید می گردد. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 0.176 را نشان می دهد، که عدد متوسط و کمی می باشد و برازش کمی از تغییرات کیفیت گزارشگری مالی توسط متغیر های فوق ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان بهره گیری از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به مقصود مطالعه استقلال خطاها از یکدیگر بهره گیری می گردد که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد  می گردد و می توان از رگرسیون بهره گیری نمود. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره   (11-4) 1.694  می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می گردد و می توان از رگرسیون بهره گیری نمود.

وسطح معنی داری(sig=0) مربوط به آماره فیشر  که از سطح خطای 5% کمتر می باشد؛ در نتیجه معنی داری مدل رگرسیونی برازش شده، تأئید گردیده و در مورد مقدار ثابت و ضریب B مربوط به هر متغیر،در مدل کلی  نیز با در نظر داشتن سطح معنی داری(sig) تصمیم گیری شده می باشد. از آنجا که در این خروجی، سطح معنی داری (sig) آزمون تساوی ضریب رگرسیون مربوط به متغیرهای  وجه نقد نگهداری شده و عینی بودن دارایی بزرگتر از پنج درصد می باشد؛ پس فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0)، تایید می گردد و بایستی آن ها را از معادله رگرسیون خارج نمود و نشان می دهد که هیچ ارتباط معنی داری بین متغیرهای  وجه نقد نگهداری شده و عینی بودن دارایی با متغیر کارایی سرمایه گذاری وجود ندارد.اما در مورد سایر متغیر ها فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0) رد می گردد ونباید آنها را از معادله رگرسیون خارج نمود. هم خطی وضعیتی می باشد که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل می باشد. اگر هم خطی در یک مدل بالا باشد بدین معنی می باشد که بین متغیر های مستقل همبستگی بالایی هست و ممکن می باشد با وجود بالابودن r2 مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. شاخصهای وضعیت با مقدار بیشتر از 15 نشان دهنده آن می باشد که احتمال هم خطی بین متغیر های مستقل می باشد و مقدار بیشتر از 30 بیانگر مشکل جدی در بهره گیری از رگرسیون می باشد و با در نظر داشتن اینکه مقدار شاخص وضعیت مربوط به متغیر های مدل، کمتر از 15 می باشد و نشانگر این می باشد که احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد و نباید از مدل کلی حذف شوند؛ هر چقدر تولرانس کم باشد اطلاعات مربوط به متغیر ها کم بوده و مشکلاتی در بهره گیری از رگرسیون ایجاد می گردد ؛اما همانطوریکه نظاره می گردد ، مقدار تولرانس متغیر های مدل در حد قابل قبول می باشد. در نتیجه مشکلی در بهره گیری از رگرسیون چند گانه پدید نمی آید.و مدل رگرسیون چند گانه مربوطه به شکل زیر خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری