دانلود مقاله فارسی هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار-پایان نامه ارشد

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل چند عامله که مدل قیمت گذاری آربیتراژ[1] نامیده می گردد

از زمان ابداع مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در دهه 1960 جهت تشریح قیمت گذاری داراییها ،پیشرفتهای نظری و تجربی متعددی در این زمینه صورت پذیرفته می باشد . به ویژه ، ارتباط مدل قیمت  گذاری دارایی های سرمایه ای تک عامله را که در معادله 3 توصیف گردید می توان جهت مقصود کردن عوامل چند گانه ریسک سیستماتیک با بهره گیری از منطق مبتنی بر “آربیتراژ مالی “تعمیم داد. این رهیافت جدید تر که مدل قیمت گذاری آربیتراژ نامیده می گردد، صریحاً عوامل ریسک را جدا از عامل پرتفوی بازار مقصود می کند، اما این مدل به وضوح نمی گوید که عوامل اضافی چه بایستی باشند، پس محققان مجبور بودند به آزمون های تجربی گسترده متغیر های متعدد اقتصاد کلان و مالی جهت یافتن عوامل اضافی که ممکن می باشد قدرت تشریح مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را بهبود بخشد، اتکا کنند .

دیوید یانگ و استفان او بایرن پیشنهاد می کنند از نرخهای رشد تولید ناخالص داخلی1 واقعی و تورم ، همچنین نرخهای بهره به عنوان عوامل اضافی در تخمین هزینه سرمایه سهام عادی بهره گیری گردد (یانگ و اوبایرن،2001،ص48)2 .

 

ج) روش بازده اوراق قرضه بعلاوه ریسک :

بر اساس این روش، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران هر شرکت برابر می باشد با :

صرف ریسک + بازده اوراق قرضه بلند مدت شرکت =

منطق این روش بسیار ساده می باشد . سرمایه گذاران در سهام عادی، در مقایسه با سرمایه گذاران در اوراق قرضه درجه ریسک بالاتری را تقبل می نمایند و از این رو نرخ بازده مورد انتظار آنها شامل پاداشها برای ریسک بالاترشان می باشد .عیب این روش چگونگی تعیین پاداش (صرف) ریسک می باشد ،پرسش اساسی این می باشد که صرف ریسک چند درصد بایستی باشد ؟

هیچ مبنای نظری برای تخمین این صرف وجود ندارد .اغلب تجزیه و تحلیل ها پیرامون مشخصات ریسک عملیاتی و ریسک مالی واحد های تجاری انجام شده و به گونه قضاوتی ارقامی از ریسک را تعیین کرده اند که به گونه معمول بین 2% تا 6% تغییر می کند . برای تخمین نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام عادی شرکت، این ارقام به بازده حاصل از قرضه های بلند مدت شرکت افزوده می گردد (همان منبع،ص49)3.

 

د)روش نسبت درآمد به قیمت سهام (E/P)

بر اساس این روش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام عادی برابر می باشد با:

که در آن :

: سود حسابداری مورد انتظار  هر سهم در سال آینده

:قیمت جاری بازار هر سهم

را می توان به صورت زیر برآورد نمود :

سود حسابداری برای هر سهم در سال جاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این روش در دو حالت زیر معیار دقیقی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی ارائه می دهد :

1_ وقتی انتظار می رود که سود حسابداری متعلق به هر سهم ثابت باقی بماند و نسبت پرداخت سود سهام صد درصد باشد .

2_وقتی که انتظار می رود سود انباشته، نرخ بازدهی برابر با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران عادی تحصیل کند . به اظهار دیگر هنگامی که شرکت سود را در پروژه هایی سرمایه گذاری کند که برای همیشه نسبت به بخش تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام، نرخ بازدهی برابر Kj بدست می دهند. بایستی توجه داشت که حالت اول در دنیای واقعی به ندرت رخ می دهد و حالت دوم تا حدودی غیر واقعی می باشد . پس بهره گیری کنندگان از نسبت درآمد به قیمت سهام به عنوان معیاری از هزینه سهام عادی خالی از اشکال نخواهد بود (همان منبع،ص49)1.

[1] -Arbitrage Pricing Model

1.GDP

2 – David Young & Steffan o Byrne,2001,p48

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری