پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، برنامه درسی

متغیر بر این باورند که در آموزش مهارتهای زندگی شرایط چندانی فراهم نمی شود تا خود آن ها در انتخاب فعالیتهای یادگیری شرکت جویند.
جدول ۴- ب- ۳۹: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه اول مؤلفه راهبردهای تدریس برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۷۳
۴/۶۹
۶/۳
۲۹/۲۵
۴
۰۰۰/۰
کم
۶۳
۴/۶۹
۴/۶-
متوسط
۱۰۱
۴/۶۹
۶/۳۱
زیاد
۶۷
۴/۶۹
۴/۲-
خیلی زیاد
۴۳
۴/۶۹
۴/۲۶-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول (۴-ب-۳۹ ) مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و خیلی کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد. یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های کم، زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر بصورت تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
باتوجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه اول مؤلفه راهبردهای تدریس برنامه آموزش مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنیداری وجود دارد و تراکم دادهها در ردیفهای متوسط و خیلی کم، بیشتر از سایر طبقات است. بنابراین می توان گفت که اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظامدار گروه های متغیر معتقدند که راهبردهای تدریس معلم در کلاس درس مهارتهای زندگی آنچنان که می بایست و به اندازه کافی، آن ها را در فرایند یادگیری (مانند سؤال پرسیدن، بحث کردن و …) درگیر نمی کند.
جدول ۴- ب- ۴۰: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه دوم مؤلفه راهبردهای تدریس مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۷۵
۴/۶۹
۶/۵
۴۴/۳۳
۴
۰۰۰/۰
کم
۷۹
۴/۶۹
۶/۹
متوسط
۹۸
۴/۶۹
۶/۲۸
زیاد
۶۲
۴/۶۹
۴/۷-
خیلی زیاد
۳۳
۴/۶۹
۴/۳۶-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همانطور که در جدول مشاهده می شود، فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط، کم و خیلی کم، بیشتر از فراوانیهای مورد انتظار همان گروه ها می باشد. یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. علاوه بر این داده های جدول نشان می دهد مقدار آماره محاسبه شده برای گویه دوم مؤلفه راهبردهای تدریس مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنیدار است. این امر نشان دهند? این واقعیت است که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروههای متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد میشود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم و خیلی کم بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفی گروه های متغیر بر این باورند که روشهای تدریس معلم به اندازه کافی با علایق (خواسته ها و ادراکات) آن ها سازگار نیست.
جدول ۴- ب- ۴۱: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه سوم مؤلفه راهبردهای تدریس مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۶۸
۴/۶۹
۴/۱-
۱۲/۳۶
۴
۰۰۰/۰
کم
۸۱
۴/۶۹
۶/۱۱
متوسط
۱۰۲
۴/۶۹
۶/۳۲
زیاد
۶۲
۴/۶۹
۴/۷-
خیلی زیاد
۳۴
۴/۶۹
۴/۳۵-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که داده های جدول نشان می دهد، فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط و کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد. همچنین در گروه های خیلی کم، زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر بصورت تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. علاوه بر این داده های جدول نشان می دهد مقدار آماره محاسبه شده برای گویه سوم مؤلفه راهبردهای تدریس مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار است. این امر نشان دهند? این واقعیت است که فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم بیشتر از سایر طبقات است. بنابراین میتوان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نه تصادفی گروه های متغیر بر این باورند که روشهای تدریس معلم به اندازه کافی فرصت هایی را برای آنها فراهم نمی کند تا بطور عملی مهارتهای زندگی را تجربه و تمرین کنند.
جدول ۴- ب- ۴۲: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه چهارم مؤلفه راهبردهای تدریس مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۷۴
۴/۶۹
۶/۴
۶۴/۳۲
۴
۰۰۰/۰
کم
۵۹
۴/۶۹
۴/۱۰-
متوسط
۹۸
۴/۶۹
۶/۲۸
زیاد
۸۱
۴/۶۹
۶/۱۱
خیلی زیاد
۳۵
۴/۶۹
۴/۳۴-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که در جدول(۴-ب-۴۲) مشاهده می شود فراوانی های مشاهده شده در گروه های متوسط، زیاد و خیلی کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های کم و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی های منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه چهارم مؤلفه راهبردهای تدریس مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار است، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروههای متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنیداری وجود دارد و تراکم دادهها در ردیفهای خیلی کم، متوسط و زیاد، بیشتر از سایر طبقات میباشد. بنابراین میتوان اذعان داشت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام مند گروه های متغیر بر این باورند که روش های تدریس معلم شرایطی را فراهم می کند که آن ها آزادی عمل بیشتری را در یادگیری مفاهیم برنامه درسی مهارتهای زندگی داشته باشند، یعنی بدون کنترل و مشاهده مستقیم معلم نبض یادگیری را در دست گیرند.
جدول ۴- ب- ۴۳: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه اول مؤلفه ارزشیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۳۶
۴/۶۹
۴/۳۳-
۲۳/۱۱۸
۴
۰۰۰/۰
کم
۹۰
۴/۶۹
۶/۲۰
متوسط
۱۳۵
۴/۶۹
۶/۶۵
زیاد
۶۵
۴/۶۹
۴/۴-
خیلی زیاد
۲۱
۴/۶۹
۴/۴۸-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همانطور که مشاهده میشود فراوانیهای مشاهده در گروههای متوسط و کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد، یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم، زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد.
با توجه به این که مقدار آماره محاسبه شده برای گویه اول مؤلفه ارزشیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی در سطح ۰۱/۰ و با درج? آزادی ۴ معنی دار می باشد، بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار، و تصادفی بودن انتخاب گروه های متغیر (خیلی کم، کم، متوسط و …) رد می شود. یعنی بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت آشکار و معنی داری وجود دارد و تراکم داده ها در ردیف های متوسط و کم، بیشتر از سایر طبقات می باشد. بنابراین می توان گفت اکثر دانش آموزان با انتخاب آگاهانه و نظام دار گروه های متغیر معتقدند که ارزشیابی از درس مهارتهای زندگی در حد متوسط و نه آن چنان که می بایست، به سمت شیوه هایی که مشارکت و همکاری معلم و دانش آموز را با یکدیگر می طلبد گرایش دارد.
جدول ۴- ب- ۴۴: نتایج آزمون مجذور خی () مربوط به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار از دیدگاه دانش آموزان برای گویه دوم مؤلفه ارزشیابی در برنامه درسی مهارتهای زندگی
گروه های متغیر
فراوانی مشاهده شده
فراوانی مورد انتظار
اختلاف فراوانی
مقدار
df
Sig
خیلی کم
۶۴
۴/۶۹
۴/۵-
۱۰/۷۷
۴
۰۰۰/۰
کم
۹۰
۴/۶۹
۶/۲۰
متوسط
۱۱۹
۴/۶۹
۶/۴۹
زیاد
۵۰
۴/۶۹
۴/۱۹-
خیلی زیاد
۲۴
۴/۶۹
۴/۴۵-
کل
۳۴۷
۳۴۷
همان طور که داده های جدول نشان می دهد، فراوانی های مشاهده در گروه های متوسط و کم، بیشتر از فراوانی های مورد انتظار همان گروه ها می باشد، یعنی تراکم افراد در این گروه ها بیشتر از سایر طبقات است. همچنین در گروه های خیلی کم، زیاد و خیلی زیاد فراوانی های مشاهده شده کمتر از فراوانی های مورد انتظار می باشد. چنانچه انتخاب هر یک از گروه های متغیر به طور تصادفی باشد می توان انتظار داشت که فراوانی منتظره هر طبقه یا گروه برابر با مقدار ۴/۶۹ باشد. علاوه بر این دادههای جدول نشان می دهد