پایان نامه با کلید واژه های میراث فرهنگی، مسجد شیخ لطف الله، نشانه ی نمایه ای

پلان…………………………………………………………………………………………………………………………………….112
4-3 شباهت ها و تقاوت های نقوش………………………………………………………………………………………………………………………113
4-3-1 اسلیمی دهن اژدری……………………………………………………………………………………………………………………………..113
4-3-2 اسلیمی ماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
4-3-3 اسلیمی برگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..113
4-3-4 اسلیمی خرطومی………………………………………………………………………………………………………………………………….114
4-3-5 چنگ یا پیچک…………………………………………………………………………………………………………………………………….115
4-3-6 یایه اسلیمی و سراسلیمی…………………………………………………………………………………………………………………….116
4-3-7 برگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
4-3-8 برگ مو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121
4-3-9 غنچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
4-3-10 گل های گرد………………………………………………………………………………………………………………………………………126
4-3-11 گلبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………126
4-3-12 گل های شاه عباسی……………………………………………………………………………………………………………………………130
4-3-13 گل های خاص مسجد کبود………………………….. …………………………………………………………………………………134
4-3-14 ترنج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………134
4-3-15 قاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….135
4-3-16 حاشیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….135
4-3-17 گره چینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 136
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………..166
فصل پنجم: نشانه چیست؟
5-1 نشانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 162
5-2 نماد و نشانه در طول تاریخ……………………………………………………………………………………………………………………………..169
5-3 نشانه (لوگو) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….170
5-4 ویژگی‌های بصری نشانه…………………………………………………………………………………………………………………………………..170
5- 5 نشان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….171
5-5-1تطور نشانه از شمایل به سوی نماد……………………………………………………………………………………………………….171
5-6 نماد ها و احساسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………171
5 – 7 استفاده از رنگ؛ در طراحی نشانه……………………………………………………………………………………………………………….171
5-8 انواع نشانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………172
5-8-1 نشانه ی نمایه ای indexi que ……………………………………………………………………………………………………….172
5-8-2 نشانه شمایلی iconique ………………………………………………………………………………………………………………….172
5 -8-3 نشانه نمادین symbolique …………………………………………………………………………………………………………..172
5-8-4 نشانه‌ تصریحی و تلویحی……………………………………………………………………………………………………………………….172
5-9 اهمیت انتخاب قالب و نوع آن در طراحی آرم ………………………………………………………………………………………………..173
5-9-1 انواع آرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………173
5-9-2 آرم نوشتاری logo type ………………………………………………………………………………………………………………….173
5-9-3 آرم شمایلی logo iconique یا ico type …………………………………………………………………………………174
5-9-4 آرم تلفیقی logo mixte …………………………………………………………………………………………………………………..175
5-10 نشانه‌های ترسیمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….175
5-11 نمادها و ارتباطات بین‌الملل ………………………………………………………………………………………………………………………….175
5-11-1نشانه های تجاری………………………………………………………………………………………………………………………………..176
فهرست منابع مطالعاتي……………………………………………………………………………
…………………………………………………………….177
پروژه عملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………184
چکيدة لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………190
فهرست تصاویر
5-277 آرم نوشتاری. (منبع: برگرفته از سایت/www.persianGFX.com)……………………………………………………..174
5-278 آرم شمایلی. (منبع: برگرفته از سایت/www.persianGFX.com)………………………………………………………174
5-279 آرم شمایلی-نمادین. (منبع: برگرفته از سایت/www.persianGFX.com)…………………………………………174
4-1 پلان مسجد شیخ لطف الله اصفهان(منبع:سایت میراث فرهنگی www.Isfahan cht.ir )…………………………111
4-2 پلان مسجد کبود تبریز(منبع:سایت میراث فرهنگی www.Isfahancht.ir)………………………………………………111
شکل3-1تا شکل4-263………………………………………………………………………………………………………………………………………. 136-36
تصویر3-29تا تصویر4-304……………………………………………………………………………………………………………………………….. 136-36
طرحهای6- 1 تا 6– 16……………………………………………………………………………………………………………………………………189-186
فهرست جداول
جدول شماره 1. اسلیمی دهن اژدری……. ……………………… …………………………………………………………………………………………137
جدول شماره 2. اسلیمی ماری……………………………………………………………………………………………………………………………………138
جدول شماره 3. اسلیمی برگی…………………………………………………………………………………………. ………………………………………138
جدول شماره 4. اسلیمی خرطومی……………………………………………………………………………………………………………………………..139
جدول شماره 5. چنگ یا پیچک…………………………………………………………………………………………………………………………………142
جدو