پایان نامه رشته حسابداری-بررسی استانداردهای حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی (گری، ماری و فرانک [1]2010)

در این مطالعه ارتباط بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی پرداخته شده می باشد. محافظه کاری در این پژوهش به محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده می باشد. نتایج و مدل‌های تحلیلی نشان می‌دهد که تأثیر اطلاعاتی و افزایش وجوه نقد در دسترس محافظه کاری به مقابله با ریسک ورشکستگی کمک می کند. فرضیات پژوهش با بهره گیری از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده می باشد.

نتایج این پژوهش حاکی از آن می باشد که یک ارتباط معکوسی بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی هست همچنین ارتباط بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی نیز معکوس می باشد این یافته‌ها منجر  به مهیا شدن یک تأثیر رفتاری برای محافظه کاری جهت کمک به شرکت برای مقابله با تعهدات خود میشود.

  1. مطالعه ارتباط بین محافظه کاری حسابداری، کیفیت سود و بازده سهام (پنمان و زانگ[2]، 2002).

در این مطالعه ارتباط بین محافظه کاری حسابداری، کیفیت سود و بازده سهام پرداخته شده می باشد. نتایج و مدل‌های تحلیلی نشان می‌دهد که هنگامی که یک شرکت، شیوه های حسابداری محافظه کارانه در پیش می گیرد، تغییر در اندازه سرمایه گذاری آن می تواند کیفیت سود شرکت  را تحت تاثیر قرار دهد. رشد در سرمایه گذاری، سود گزارش شده را کاهش می دهد و موجب ایجاد ذخایر می گردد. کاهش سرمایه گذاری موجب آزاد شدن آن ذخایر و افزایش درآمد می گردد. نتایج این پژوهش حاکی از آن می باشد که یک ارتباط معکوسی بین  محافظه کاری حسابداری و بازده سهام هست.

 

2-5-2 تحقیقات داخلی

پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران

1-اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها (بنی مهد و باغبانی، 1388)

این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها در 48 شرکت زیان ده از تابلو بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد مطالعه قرار می‌دهد شاخص محافظه کاری در این پژوهش بر حسب اقلام تعهدی سنجیده شده می باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت ارتباط مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده می باشد. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود ارتباط مستقیم میان اندازه شرکت و زیان دهی و ارتباط معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می‌دهد که مالکیت دولتی اثری بر زیان دهی شرکت ندارد.

 

2- مطالعه ارتباط بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش ارتباط بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری مطالعه شده می باشد. بر اساس ادبیات پژوهش فرضیات رقیب متفاوتی در مورد هست.

فرضیه نظارت فعال، اظهار می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری بهره گیری می‌نمایند. پیش روی، اظهار می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان بهره گیری می‌نمایند. برای مطالعه این ارتباط، از مدل رگرسیون بهره گیری شده می باشد. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 85-1381 (285 سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیر های کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد و … ارتباط منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری هست. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا متناسب با فرضیه نظارت فعال می باشد.

3-تأثیر محافظه کاری بر پایداری و توزیع سود (مشایخی، محمودآبادی، حصار زاده 1388)

این پژوهش به مطالعه ارتباط محافظه کاری با اندازه توزیع سود و پایداری آن می‌پردازد. در این پژوهش داده‌های مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1379 تا 1385 جمع آوری و فرضیات پژوهش با بهره گیری از مدل رگرسیون آزمون شده و برای سنجش محافظه کاری از اقلام تعهدی غیر عملیاتی  بهره گیری شده می باشد و نتیجه پژوهش حاکی از این می باشد که پایداری سود با افزایش اندازه محافظه کاری کاهش می‌یابد. فرضیه اول با در نظر داشتن مبانی نظری مطرح شده از منظر تئوری نمایندگی تبیین گردیده و پیش‌بینی می کند با افزایش محافظه‌کاری، توزیع سود سهام کاهش می‌یابد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن می باشد که شواهد متقاعد کننده‌ای در طرفداری از این فرضیه وجود دارند.

4-طراحی و تبیین مدل پیش بینی محافظه کاری با تاکید بر ارتباط آن با میانگین موزون هزینه سرمایه (دکتر اعتمادی، دکتر نوروش، دکتر آذر، سراجی 1385)

در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین میثاق محافظه کاری و اجزا هزینه تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلی برای پیش بینی اندازه رعایت محافظه کاری حسابداری در شرکت‌هاست. روش پژوهش قیاسی- استقرایی و روش کتابخانه داری، قلمرو مکانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی دوره ده ساله بین سال‌های 1375 تا 1385 می‌باشد. نتیجه این پژوهش حاکی از آن می باشد که با رعایت محافظه کاری میانگین موزون هزینه مالی کاهش خواهد پیدا نمود.

5-عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیار محافظه کاری در گزارشگری مالی(کردستانی و امیر بیگی،1387)

در این پژوهش به مطالعه عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداخته شده می باشد .مبانی این معیار بر پایه دیدگاه سود و زیانی می باشد و چارچوب آن بر شالوده‌هایی از تعریف محافظه کاری تعریف شده می باشد که امروزه در دنیا مطرح شده می‌باشد.

برای مطالعه عدم تقارن زمانی سود در این پژوهش  ارتباط این معیار با نسبت ” ارزش بازار به ارزش دفتری سهام( MTB)” به عنوان معیار شناخته شده‌ای از محافظه کاری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با بهره گیری از اطلاعات صورت‌های مالی و قیمت‌های سهام 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی  1375 تا 1385 و با بهره گیری از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیر به کمک نرم افزار spss، نتایج نشان داد که بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ، ارتباط منفی معنا داری هست، هرچه دوره‌ی عدم تقارن زمانی سود طولانی‌تر گردد، این ارتباط نیز منفی‌تر می گردد.

[1]. Gary C. Biddle, Mary

[2] . Penman, S. H. & Zhang

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا ارتباطی بین محافظه کاری حسابداری و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا ارتباطی بین تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده شرکت‌ها و بازده غیر عادی در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها 

پایان نامه مطالعه ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری