پایان نامه رشته حسابداری-بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

خود همبستگی

فرص سوم مدل کلاسیک رگرسیون خطی اظهار می دارد که بین جملات اخلال رگرسیون همبستگی وجود ندارد. اگر این فرض نقض گردد کواریانس بین دو جمله اخلال i  و j  برابر صفر نخواهد بود.

علت های به وجود آمدن مشکل خود همبستگی عوامل زیر می باشد که به اختصار اظهار می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. طبیعت متغیر ها
 2. حذف متغیر ها
 3. فرم نادرست معادله
 4. پدیده تارعنکبوت و الگوهای با وقفه زمانی
 5. دست کاری داده های آماری

وجود خود همبستگی دارای اثراتی می باشد، در روش حداقل مربعات معمولی که بر اساس قضیه کاس – کارکو بنا شده تخمین زننده های خطی بدون تورش هستند، وقتی مشکل خود همبستگی هست تخمین زننده ها کماکان بدون تورش هستند اما دارای کمترین اندازه واریانس ممکنه نخواهند بود.

برای مطالعه وجود خود همبستگی بین جملات اخلال مدل آزمونهای مختلفی هست  که رایج ترین آنها  آزمون دوربین واتسون می باشد و  به صورت ذیل محاسبه می گردد:

زیرا خود همبستگی بیشتر در داده های سری زمانی اتفاق می افتد، اندیس  t  سالهای مختلف مربوط به سری زمانی مورد مطالعه می باشد.

ارزش d محاسباتی بین 0 و4 متغیر می باشد ؛ در صورتی که این آماره برای مدلی در اطراف 2 برآورد گردد نشان دهنده عدم وجود خود همبستگی در مدل می باشد. برای مطالعه دقیق تر وجود و یا عدم وجود خود همبستگی در مدل می تون به جدول دوربین ـ واتسون مراجعه نمود.

طای تصریح در مدل

بطور کلی یک پژوهش اقتصاد سنجی با تصریح مدل آن در ارتباط با پدیده های مورد نظر شروع می گردد. بعضی از سوالات مهمی که در حین تصریح مدل تداعی می گردند عبارتند از:

 • چه متغیرهایی بایستی در مدل جای گیرند؟
 • شکل تبعی مدل چیست؟ آیا این مدل از نظر پارامترها خطی می باشد یا از نظر متغیرها و یا هردو؟

در این راستا حذف متغیرهایی که بایستی در معادله لحاظ شوند(به علت عدم آگاهی از وجود آنها ، در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به آنها و…) اضافه کردن متغیری که لازم نیست در معادل جای بگیرد، انتخاب فرم تبعی غلط( مثلا انتخاب فرم خطی بجای لگاریتمی و…) و غیره باعث به وجودآمدن خطای تصریح در مدل می‌گردند که هر یک از انواع این خطاها می تواند معضلات مختلفی را برای مدل به وجودبیاورد. بنابراین نیاز می باشد تا پس ازبرآورد مدل نسبت به آزمون  عدم وجود خطای تصریح در آن اقدام نمود. یکی از آزمونهایی که در زمینه مطالعه خطای تصریح در مدل بکار گرفته می گردد آزمون رمزی[1] می باشد که یک آزمون عمومی برای کشف انواع خطای تصریح موجود در مدل می باشد. مراحل انجام این آزمون به تبیین ذیل می باشد:

 1. بدست آوردن Y های تخمینی ( ها)
 2. برآورد مجد مدل به صورت
 3. محاسبه آماره آزمون به صورت:

که درآن F آماره آزمون رمزی می باشد.  ضریب تعیین معادله جدید و  ضریب تعیین معادله اولیه می باشد.  به تعداد متغیرهای توضیحی اضافه شده در مدل جدید و  به تعداد پارامترها در مدل جدید تصریح دارد.

حال اگر F محاسباتی از F جدول بزرگتر باشد ، آنگاه در مدل خطای تصریح هست. در این پژوهش برای مطالعه خطای تصریح در مدل از آزمون رمزی بهره گیری می گردد.

نرمال بودن داده ها:

مدل نرمال رگرسیون خطی فرض می کند که هر   به گونه نرمال توزیع شده می باشد.

تخمین زننده های OLS تحت فرض نرمال بودن دارای ویژگی های زیر هستند.

 1. بدون تورش
 2. دارای حداقل واریانس هستند که با داشتن ویژگی 1 می توان گفت تخمین زننده کارا می باشد.
 3. سازگاری، یعنی همانطور که حجم نمونه به سمت بی نهایت افزایش می یابد تخمین زننده ها به مقادیر جامعه شان نزدیک می شوند.

برای تشخیص نرمال بودن می توان از آزمونهای زیادی مانند شارپیو- ویلک[2]، اندرسون دارلینگ[3]، آگوستینگ [4]، جارکوا – برا[5]، لیلیفورس[6] و اسمیرنوف – کلوموگروف[7] بهره گیری نمود. که در این پژوهش از آزمون اندرسون دارلینگ بهره گیری خواهد گردید.

[1] .Ramsey

[2] .Sharpiro-Wilk

[3] . Anderson–Darling

[4] . Agostino’s K-squared

[5] . Jarque–Bera

[6] . Lilliefors

[7] . Kolmogorov–Smirnov

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 • مطالعه ارتباط بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
 • مطالعه تأثیر ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه 

 پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری