پایان نامه رشته حسابداری-بررسی پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

جهت مطالعه ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر وابسـته، از ضریب همبستـــگی پیرسون ، که یک روش پارامتریک می باشد بهره گیری می گردد . همانطور که در نگاره ( 1-4 ) نظاره می گردد ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود و بازده واقعی سهام (0.088-) می باشد که این عدد در سطح خطای  5% ارتباط معناداری را بین دو متغیر نشان نمی دهد .

باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig بیشتر از (05/0 )می باشد در سطح اطمینان( 95 % ) فرض H0 پذیرفته می گردد،  فرض H1  رد می گردد  و به بیانی دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی گردد .

جهت مطالعه استقلال خطاها و تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده درمعادله رگرسیون از یکدیگر، آزمون دوربین- واتسون انجام گرفت .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه آماری متناظر با این آزمون به صورت زیر ارائه می گردد :

H0=همبستگی معناداری بین خطاها وجود ندارد

H1=همبستگی معنا داری بین خطاها هست

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد استقلال خطاها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر می باشد.در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ، امکان بهره گیری از رگرسیون وجودندارد.مقدارآماره این آزمون در دامنه 0 و 4 قرار دارد چنانچه آماره آزمون در دامنه ی( 5 / 1) تا (5 /2 ) قرارگیرد فرض  آماری H0(یعنی عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می گردد. چنانچه در نگاره فوق نظاره می گردد آماره دوربین واتسون برابر(2.100)می باشد. که در بازه مورد نظر قرارگرفته می باشد و بیانگررد H1 می باشد و نشان دهنده این مطلب می باشد که خطاهااز یکدیگر مستقل نیستند و بین خطاها همبستگی وجود ندارد.

ANOVA نماینگر تحلیل واریانس رگرسیون می باشد. طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل  رگرسیون و همچنین قطعیت وجود ارتباط خطی بین دو متغیر مستقل و وابسته  آزمون می گردد. فرضیه آماری متناظر با آزمون به صورت زیر ارائه می گردد.

H0 :ارتباط خطی بین متغیرها وجود ندارد

H1 : ارتباط خطی بین متغیرها هست

همانطور که در نگاره14-4 نظاره می گردد با در نظر داشتن اینکه Sig بیشتر از(05/0) می باشد پس فرض خطی بودن ارتباط بین دو متغیر تأیید نمی شودو فرض H1رد خواهد گردید.

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری