تحقیق پایان نامه رشته حسابداری-تحلیل ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر پافشاری سهامداران  و بازده دارایی ها (0.170-)می باشد که این عدد در سطح خطای  5% ارتباط معناداری را بین  این دو متغیر نشان نمی دهد . به دلیل آنکه sig آزمون بیشتر از پنج درصد می باشد در سطح اطمینان( 95 % ) فرض H1  پذیرفته نمی گردد  و به بیانی دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی گردد .در واقع می توان گفت که بین پافشاری سهامداران و بازده دارایی ها ارتباط معنی داری در سطح اطمینان 95% وجود ندارد .

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال 2009 چاپ گردیده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده می باشد وجود ارتباط مثبت و معنادار بین پافشاری سهامداران نهادی و بازده دارایی ها تایید شده می باشد از طرف دیگر بوشی 1998-2001 مستند نمود که مالکیت شرکت توسط سرمایه گذاران حقوقی با چرخه پرتفوی بالا ارتباط مثبتی با هدف های کوتاه مدت مورد انتظار شرکت دارد و احتمالا مدیریت هزینه پژوهش و توسعه (R&D) را برای دستیابی به هدف های سود کوتاه مدت کاهش دهد.

 فرضیه فرعی دوم : بین تعداد دوره های مالکیت سهامداران وبازده دارایی ها ارتباط هست .

ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تعداد دوره های مالکیت سهامداران و بازده دارایی ها  (0.248-)می باشد که این عدد در سطح خطای  5% ارتباط معناداری را بین دو متغیر نشان نمی دهد . باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig بیشتر از (05/0 )می باشد در سطح اطمینان (95 % ) فرض H0 پذیرفته می گردد  فرض H1  رد می گردد  و به بیانی دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی گردد .همچنین ضریب تعیین تعدیل شده  با مقدار042/0،نشان می دهد که4.2%از تغییرات بازده دارایی ها   به تعداد دوره های مالکیت سهامداران می باشد .پس با در نظر داشتن موارد تصریح شده در بالا نتیجه می گیریم که ارتباط منفی دارای معناداری در سطح اطمینان 0.95 نمی باشد و فرضیه رد می گردد .

البته قابل ذکر می باشد که در صورت کاهش سطح اطمینان به 90% این فرضیه می تواند تایید گردد .

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال 2009 چاپ گردیده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده می باشد وجود ارتباط مثبت و معنادار بین تعداد دوره های مالکیت سهامداران نهادی و بازده دارایی ها تایید شده می باشد از طرف دیگر این گروه به همراه کونیه ایکس2 در تحقیقی دیگر به وجود ارتباط ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران  حقوقی (شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند ،چرا این به نطر منطقی می رسد که سرمایه گذاران حقوقی بلند مدت در جایگاه خوبی برای یاد گیری درمورد شرکتهایی که مالک انها هستند، قرار دارند.هم چنینی انها یک انگیزه قوی برای نظارت دارند از انجایی که آنها می توانند منافع بیشتری از ان کسب می کنند به علاوه با پشتیبانی سرمایه گذاران حقوقی(نهادی)می توانندمدیران را از رفتار خودخواهانه جلوگیری کنند و تمرکز روی عملکرد شرکت را افزایش دهد .

فرضیه فرعی سوم : بین تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران(یا افزایش ان ) و بازده دارایی ها  ارتباط هست .

ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود و بازده واقعی سهام (0.290-)می باشد که این عدد در سطح خطای  5% ارتباط معناداری را بین دو متغیر نشان می دهد . باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig کمتر از (05/0 )می باشد در سطح اطمینان( 95 % ) فرض H0 پذیرفته نمی گردد  فرض H1  پذیرفته می گردد  و به بیانی دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می گردد . همچنین ضریب تعیین تعدیل شده  با مقدار065/0،نشان می دهد که 6.5 %از تغییرات بازده دارایی ها   به تعداد دوره های حفظ مالکیت سهامداران می باشد .پس با در نظر داشتن موارد تصریح شده در بالا نتیجه می گیریم که ارتباط معنادار منفی و تقریبا ضعیفی را بین دو متغیر تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران (یا افزایش ان ) و بازده دارایی ها داریم و فرضیه تایید می گردد  .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری