پایان نامه رشته حسابداری-تشخیص سود اصلی از سود غیراصلی در بورس

مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن مستندات و ادبیات تصریح شده در فصل دوم و همچنین اختصار چارچوب نظری پژوهش در فصل اول، نشان از این مطلب دارد که در  اکثر تحقیقات انجام شده،متغیرهای مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه ودر تحلیل و تفسیرکلی از آنها بهره گیری نموده اند. در این مرحله محقق،پس از تعیین و محاسبۀ  متغیر های مستقل و وابسته ، به آزمون فرضیات پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. آغاز وجود ارتباط همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون جهت تعیین ارتباط ریاضی بین متغیر های مستقل و وابسته بهره گیری گردید. در واقع ،تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می کند تا ارتباط خطی بین متغیر ها را  در صورت وجود چنین ارتباط ای پیدا کنیم .در مرحله پایانی برای تعیین اندازه ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل در پژوهش  از معیار همبستگی بهره گیری شده می باشد .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ،نرم افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه می نماید که از آن می توان برای رد یا تائید فرض صفر بهره گیری نمود.  اختصار یافته ها ی هر فرضیه به تبیین ذیل اظهار می گردد:

 

1-3-4 مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها:

از آن جائی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ لازم می باشد قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل گردد.

فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر می باشد:

توزیع داده ها نرمال می باشد

توزیع داده ها نرمال نیست

تعداد میانگین انحراف معیار قدر مطلق

بیشترین

انحراف معیار

بیشترین

انحراف

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مثبت

بیشترین

انحراف

منفی

کولموگروف

اسمیرنوف

سطح معنی داری
316 0.0357 0.04044 0.75 0.75 0.49- 1.338 0.056

 

جهت آزمون فرض بالا از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بهره گیری شده می باشد.در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از 5% باشد فرض صفر در سطح 95% اطمینان رد می گردد؛

     جدول( 2-4)آزمون کولموگراف – اسمیرنوف  K-S))برای متغیر وابسته(کارایی سرمایه گذاری) پژوهش

 

بر اساس مقادیر ارائه شده جدول (2 -4) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری، برای کارایی سرمایه گذاری در مدل بیشتر از 5% می باشد ( Sig. > 0/05 یا P- value)، پس فرض صفر یعنی نرمال بودن   متغیر ها رد نمی گردد.

 

2-3- 4 اختصار تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه

1-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:

بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران ارتباط هست.

آزمون فرضیه  اول :اگر فرضیه اصلی اول را به صورت  آماری اظهار کنیم، به حالت زیر در خواهد آمد:

همبستگی معنا داری بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ، وجود ندارد.

همبستگی معنا داری بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ، هست.

و با نگاره های آماری ذیل نمایش داده میشود:

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1- آیا ارتباطی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران هست یا خیر؟

2- آیا متغیر های مالی و غیر مالی مثل اندازه شرکت، اندازه وجه نقد نگهداری شده در شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و عینی بودن داراییها می تواند تاثیری بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری داشته باشد یا خیر؟

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری