پایان نامه رشته حسابداری-تعیین گروه موثر سهامداران و ثبات آنها

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربردهای پژوهش

بدیهی می باشد که به دنبال انجام هر تحقیقی کوشش بر این می باشد نتایج بدست آمده مورد بهره گیری علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این پژوهش نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.

از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل بهره گیری باشد :

  • سرمایه گذاران بخش خصوصی ، مردم و دولت
  • سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • مدیران شرکتها
  • موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
  • متخصصین و تحلیلگران مالی
  • محققان و دانشجویان

5-1 فرضیه های پژوهش

فرض اصلی اول :

بین ثبات سهامداران شرکت و بازده داراییها در بازار سرمایه ایران ارتباط هست .

فرضیات فرعی:

الف)بین پافشاری(پایداری) سهامداران و بازده دارایی ها ارتباط هست.

ب ) بین تعداد دوره های مالکیت سهامداران وبازده دارایی ها ارتباط هست .

ج ) بین تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران (یا افزایش آن) و بازده دارایی ها  ارتباط هست .

فرضیه اصلی دوم :

بین ثبات سهامداران شرکت ومعیار کیوی توبین [1]  در بازار سرمایه ایران ارتباط هست .

فرضیات فرعی

ح ) بین پافشاری(پایداری) سهامداران و معیار کیوی توبین ارتباط هست .

خ ) بین تعداد دوره های مالکیت سهامداران و معیار کیوی توبین ارتباط هست .

د ) بین تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران(یا افزایش آن) سهامداران و معیار کیوی توبین آن ارتباط هست .

فرضیه اصلی سوم :

بین ثبات سهامداران شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام در بازار سرمایه  ایران ارتباط هست .

فرضیات فرعی

ذ  ) بین پافشاری(پایداری) سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط هست .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ک ) بین تعداد دوره های مالکیت سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط هست.

گ ) بین تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط هست .

 

 

 

 

[1]. Tobin’s Q

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند ارتباط ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت 

 پایان نامه مطالعه ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری