پایان نامه رشته حسابداری-حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

هزینه سرمایه یکی از مفاهیمی می باشد که همواره موردتوجه صاحب نظران مالی بوده می باشد و                          عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری وسود اقتصادی می باشد ، این مفهوم به شکل های مختلف تعریف شده می باشد لیکن یکی از تعریف هایی که مقبولیت بیشتری دارد هزینه سرمایه را به عنوان کمینه نرخ بازدهی تعریف می کند که با کسب آن ارزش واحد اقتصادی ثابت می ماند.

از لحاظ مفهومی، هزینه سرمایه یک شرکت عبارت می باشد از هزینه فرصت سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در آن شرکت. هزینه سرمایه از دو بعد دارای اهمیت می باشد، بعد اول این می باشد که تمامی  الگوهای ارزیابی اوراق بهادار بر هزینه سرمایه متکی می باشد . بعد دوم این می باشد که سرمایه گذاری وجوه توسط شرکت و تعیین اولویت های سرمایه گذاری و تعیین ساختار سرمایه بدون هزینه سرمایه عملی نخواهد بود(سلیمی احمد ،1386)2.

اصولاً هزینه سرمایه از بعد برون سازمانی و از بعد درون سازمانی مورد توجه قرار می گیرد . ازبعد برون سازمانی هزینه سرمایه در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد شرکت مورد بهره گیری قرار می گیرد . از بعد درون سازمانی هزینه سرمایه در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخشها تأثیر کلیدی و اساسی دارد.

 

همواره یکی از مباحث اصلی در ادبیات مالی تصمیم گیری و گزینه راه کارهای بهینه درمورد سرمایه گذاری وجوه و ساختار سرمایه به مقصود افزایش ارزش کلی واحد اقتصادی می باشد. در این باره موضوع تامین مالی به گونه کلی و هزینه سرمایه به گونه ویژه در کانون توجه قرار می گیرد .

تامین مالی در واحدهای اقتصادی به راههای مختلف و با بهره گیری از منابع متعدد انجام می شود، درمورد بهترین نوع تامین مالی عوامل متعددی دخیل هستند که مهمترین آنها هزینه یا مخارج تامین مالی که از آن به هزینه سرمایه دانسته می گردد. هزینه سرمایه کمینه بازده مورد قبول برای سرمایه می باشد. در واقع هزینه سرمایه مرز بین عملکرد خوب و عملکرد بد شرکت و کمینه نرخی می باشد که برای ایجاد ارزش شرکت بایستی کسب گردد .طبق تعریف ،هزینه سرمایه بهای بهره گیری از سرمایه پولی و مالی در یک زمان معین می باشد . البته واژه سرمایه در ترکیب هزینه سرمایه مفهوم گسترده تر از مفهوم سرمایه در حسابداری دارد . بدین معنی که فقط در برگیرنده حقوق صاحبان سهام نبوده  بلکه بدهی های بلند مدت با بهره را نیز شامل می گردد . هزینه سرمایه یک شرکت الزاما یک هزینه نقدی نیست بلکه یک هزینه فرصت معادل جمع بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام و اوراق قرضه در شرکت می باشد . به سخن دیگر، هزینه سرمایه از تعادل بین ریسک و بازده حاصل می گردد، هر چه ریسک شرکتها بالاتر باشد بازده آن و به الطبع هزینه سرمایه آن بالاتر می باشد (عثمانی،1381 )1.

سرمایه گذاران اعم از سهامداران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلند  مدت ضمن واگذاری سرمایه خود خطر عدم وصول آن را به گونه ضمنی می پذیرند . با چنین رویکردی هزینه سرمایه را علاوه بر سود متعارف مورد انتظار سرمایه گذاری می توان به منزله پاداش قبول خطر نیز تلقی نمود که به سرمایه گذاران تعلق می گیرد . پذیرش خطر توسط سرمایه گذاران تحت تاثیر عوامل متعددی نیز از قبیل شخصیت و خطر پذیری ذاتی افراد، وضعیت فعلی و آتی فعالیت های  واحد تجاری، خطر ورشکستگی و ریسک عملیات شرکت قرار می گیرد . خطر پذیری دارای پیوند مستقیم با اندازه هزینه سرمایه می باشد . در واقع خطر پذیری افراد مبین بازده مورد انتظار آنها از منابعی می باشد که برای تامین مالی واحد های اقتصادی تخصیص داده اند . بازده مورد انتظار مبین این واقعیت  می باشد که سرمایه گذاران علاوه بر هزینه تامین ایمنی پیش روی خطرات احتمالی، خواهان درآمد اضافی از سرمایه به عنوان یک عامل مولد هستند. به سخن دیگر سرمایه گذاران در قبال واگذاری منابع تحت اختیار خود علاوه بر پذیرش خطرات احتمالی وجوهی را بابت سود مورد انتظار خود مطالبه می کنند که در مجموع این دو بازده مورد انتظار را تشکیل می دهد ، از این رو هزینه سرمایه عبارت می باشد از کمینه نرخ بازدهی که واحد اقتصادی بایستی  بدست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین گردد .

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه ارتباط ای هست ؟

البته از آنجا که محافظه کاری با دو معیار عدم تقارن زمانی سود4 و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می گردد، سئوال فوق را می توان در قالب دو سئوال زیر اظهار نمود :

سئوال اول : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود ارتباط منفی هست ؟

سئوال دوم : آیا بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط منفی هست ؟

4– Asymmetric timeliness of earnings

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس 

 پایان نامه ارزیابی ارتباط محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری