پایان نامه رایگان با موضوع سود سهام، مدیریت سود، رگرسیون، تقسیم سود

………………………. ۲۶
۲-۲-۴-۱- الگوی به دست آوردن آرامش …………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۲-۴-۲- الگوی حداکثر کردن سود …………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۲-۴-۳- الگوی حداقل کردن سود ………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۲-۴-۴- الگوی هموارسازی سود …………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۲-۵- طبقه بندی مدیریت سود ………………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۲-۵-۱- انواع روش های مدیریت سود ………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۲-۵-۱-۱- اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی ………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۲-۵-۱-۲- انتخاب روش های حسابداری ………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۲-۵-۱-۳- برآوردهای حسابداری …………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۲-۵-۱-۴- تصمیمات اقتصادی …………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۲-۶- انواع مدیریت سود ……………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۲-۶-۱- مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد …………………………………………………………….. ۳۳
۲-۲-۷- هموارسازی سود …………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
۲-۲-۸- نظریه مدیریت سود ……………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۲-۸-۱- ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود ……………………………………………………………. ۳۸
۲-۲-۸-۲- منتخب نظریه های رقیب ………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۲-۹- روش های مدیریت سود ۴۱
۲-۲-۹-۱- تنظیم زمان معامله ۴۲
۲-۲-۹-۲- روش های تسهیم هزینه ۴۲
۲-۲-۹-۳- پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری ۴۳
۲-۲-۹-۴- پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‏های نقدی ۴۴
۲-۲-۱۰- اقلام تعهدی اختیاری …………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۲-۱۰-۱- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟ …………………………………………………………… ۴۵
۲-۲-۱۰-۲- اقلام تعهدی …………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۲-۱۱- کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری ……………………………………………. ۴۷
۲-۲-۱۱-۱- روش های اندازه گیری مدیریت سود ۴۹
۲-۳- بخش دوم- سیاست های تقسیم سود ۵۱
۲-۳-۱- چرا شرکت ها سود پرداخت می کنند؟ ۵۱
۲-۳-۲- روش های پرداخت سود سهام ……………………………………………………………………………………… ۵۲
۲-۳-۲-۱- سود نقدی ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲-۳-۲-۲- گواهی موقت سود سهام …………………………………………………………………………………………. ۵۲
۲-۳-۲-۳- پرداخت به صورت دارایی ………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۳-۲-۴- سود سهمی …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۳-۳- پرداخت سود سهام …………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۳-۴- سیاست های متداول تقسیم سود …………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۳-۴-۱- توجیه ثبات سود سهام ……………………………………………………………………………………………… ۵۶
۲-۳-۴-۲- نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت …………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۳-۴-۳- موارد درخور توجه در طرح خط مشی تقسیم سود ۵۷
۲-۳-۴-۴- نظریه های سیاست تقسیم سود ۵۷
۲-۳-۴-۵- عوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود ۶۱
۲-۳-۴-۶- دلایل تمایل سهامداران به دریافت سود سهام به صورت نقدی ۶۴
۲-۳-۴-۷- بهبود و توسعه خط مشی های سود سهام ۶۵
۲-۳-۴-۷-۱- پرداخت سود سهام باثبات (بدون تغییر) ۶۵
۲-۳-۴-۷-۲- پرداخت سود سهام پایدار در سطح کمتر ۶۵
۲-۳-۴-۷-۳- پرداخت سود سهام پایدار در سطح بالاتر ۶۶
۲-۳-۴-۷-۴- تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد ۶۶
۲-۳-۴-۷-۴- تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد ۶۶
۲-۳-۴-۷-۵- سود سهام پایین به اضافه سودهای سهام فوق العاده ۶۶
۲-۳-۴-۷-۶- عدم پرداخت سود سهام برای یک دوره بلند مدت ۶۶
۲-۳-۴-۷-۷- محتوای اطلاعاتی سود سهام ۶۶
۲-۳-۴-۸- مکاتب فکری در مورد تقسیم سود ۶۷
۲-۴- ارتباط بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود ۶۸
۲-۵- بخش سوم: پیشینه تحقیق ۶۸
۲-۵-۱- تحقیقات داخلی ۶۹
۲-۵-۱-۱- تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت سود ۶۹
۲-۵-۱-۲- تحقیقات انجام شده پیرامون سیاست های تقسیم سود ۷۳
۲-۵-۲- تحقیقات خارجی ۸۰
۲-۵-۲-۱- تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت سود ۸۰
۲-۵-۲-۲- تحقیقات انجام شده پیرامون سیاست های تقسیم سود ۸۲
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه ۹۰
۳-۲- طرح تحقیق ۹۰
۳-۳- روش تحقیق ۹۱
۳-۳-۱- فرضیه های تحقیق ۹۱
۳-۳-۲- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها ۹۲
۳-۳-۲-۱- متغیر وابسته ۹۲
۳-۳-۲-۲- متغیر مستقل ۹۲
۳-۳-۲-۲-۱- اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری ۹۴
۳-۳-۲-۳- متغیرهای کنترل ۹۵
۳-۳-۳- مدل تحقیق ۹۶
۳-۳-۳-۱- مدل مفهومی تحقیق ۹۷
۳-۳-۴- جامعه آماری و نمونه آماری ۹۸
۳-۳-۴-۱- محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گیری ۹۸
۳-۳-۵- قلمرو تحقیق ۹۹
۳-۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات ۹۹
۳-۳-۷- آمار توصیفی ۱۰۰
۳-۳-۸- آزمون های انتخاب روش مناسب ۱۰۰
۳-۳-۸-۱- آزمون F لیمر ۱۰۰
۳-۳-۸-۲- آزمون هاسمن ۱۰۱
۳-۳-۹- تابع آماره ۱۰۱
۳-۳-۱۰- تحلیل رگرسیون ۱۰۲
۳-۳-۱۰-۱- آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون و تایید یا رد فرضیه ۱۰۲
۳-۳-۱۰-۲- ضریب همبستگی پیرسون ۱۰۳
۳-۳-۱۰-۳- آزمون دوربین- واتسون ۱۰۳
۳-۳-۱۰-۴- آزمون همخطی ۱۰۴
۳-۴- خلاصه فصل ۱۰۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه‏ ۱۰۶
۴-۲- شاخص های توصیفی متغیرها ۱۰۷
۴-۳- برآورد پارامترهای مربوط به اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری ۱۰۹
۴-۳-۱- برآورد مدل در قلمرو زمانی پژوهش ۱۰۹
۴-۴- آزمون نرمال بودن داده ها ۱۱۳
۴-۴-۱- آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته سود تقسیمی ۱۱۳
۴-۴-۲- آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته تغییرات سود تقسیمی ۱۱۴
۴-۵- آزمون فرضیه های تحقیق ۱۱۶
۴-۵-۱- بررسی ایستایی (مانایی) متغیرهای پژوهش ۱۱۶
۴-۵-۲- بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها ۱۱۷
۴-۵-۳- بررسی اعتبار مدل ۱۱۹
۴-۵-۴- آزمون فرضیه اول ۱۱۹
۴-۵-۴-۱- مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه اول ۱۲۰
۴-۵-۴-۲- آزمون های انتخاب مدل مناسب ۱۲۰
۴-۵-۴-۳- ضریب همبستگی پیرسون متغیرها در آزمون فرضیه اول ۱۲۱
۴-۵-۴-۴- تحلیل رگرسیونی فرضیه اول (آزمون دوربین- واتسون) ۱۲۳
۴-۵-۴-۵- آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون (ANOVA) ۱۲۴
۴-۵-۴-۶- آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی فرضیه اول (Coefficients) ۱۲۵
۴-۵-۴-۷- آزمون همخطی ۱۲۵
۴-۵-۵- آزمون فرضیه دوم ۱۲۷
۴-۵-۵-۱- مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………….. ۱۲۷
۴-۵-۵-۲- آزمون انتخاب مدل مناسب …………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۴-۵-۵-۳- تحلیل رگرسیونی فرضیه دوم (آزمون دوربین- واتسون) ۱۳۰
۴-۵-۵-۴- آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون (ANOVA) ۱۳۱
۴-۵-۵-۵- آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیونی فرضیه دوم (Coefficients) ۱۳۲
۴-۵-۵-۶- آزمون همخطی ۱۳۲
۴-۵-۶- خلاصه فصل ۱۳۵
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
۵-۲- خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
۵-۳- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش ۱۳۸
۵-۳-۱- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۱۳۹
۵-۴- نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۴۱
۵-۵- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲
۵-۵-۱- پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش ۱۴۲
۵-۵-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۴۳
۵-۶- محدودیت های تحقیق ۱۴۴
پیوست ها:
پیوست شماره یک: نام شرکت های نمونه تحقیق ۱۴۶
پیوست شماره دو: اقلام تعهدی اختیاری ۱۴۷
پیوست شماره سه: خروجی نرم افزار ۱۴۸
منابع و ماخذ:
منابع فارسی: ۱۵۹
منابع لاتین: ۱۶۴
منابع اینترنتی: ۱۶۷
چکیده انگلیسی: ۱۶۸
فهرست جداول:
جدول (۲-۱): شاخص های اقلام تعهدی اختیاری ۵۰
جدول (۲-۲): مراحل محاسبه تا پرداخت سود