پایان نامه ها و مقالات

منبع مقاله با موضوع امام خمینی(ره)

با دیگران است». گفتار دوم: تکالیف سیاسی شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)در تکالیف سیاسی انسان باید به اموری پایبند باشد. و بعضی کارها را انجام دهد. از جمله: رای دادن. بنابراین، تکالیف سیاسی، باید و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق رشته حقوق درباره به رسمیت شناختن

انداختن یا تشدید تخریب خاک وآلودگی های فرامرزی نقش دارند عبارتند از: جنگل زدایی، سوزاندن زیست توده، استفاده از کودهای آلی، کاربردکودهای نیتروژن دار وچرای دام. از بین رفتن پوشش گیاهی که عامل اصلی تخریب Read more…

By 92, ago